Сільський голова

 

 

Паламарчук Леонід Анатолійович

 

Поточна діяльність | Рішення сесій сільської ради | Грушівська сільська рада. Куп'янського району Харківської області. Р І Ш Е Н Н Я-ХVІІ сесія VII скликання від « 20» грудня 2016 р. с. Грушівка | Грушівська сільська рада Куп'янського району Харківської області ХVІІ сесія VII скликання « 20» грудня 2016 р. с. Грушівка Р І Ш Е Н Н Я №______ Про затвердження Положення про преміювання
Грушівська сільська рада Куп'янського району Харківської області ХVІІ сесія VII скликання « 20» грудня 2016 р. с. Грушівка Р І Ш Е Н Н Я №______ Про затвердження Положення про преміювання

                                                                      3

                                                                                                                       

 

                                            Грушівська сільська рада

Куп'янського району Харківської області

 

ХVІІ сесія  VII скликання

 

« 20» грудня    2016 р.                                                                                     с. Грушівка

 

                                               Р І Ш Е Н Н Я                                                 №______

 

 

Про затвердження Положення

про преміювання                                           

 

 

               Відповідно до ст. ст.26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.15, 21  Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої  влади, місцевого самоврядування  та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 року №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, суддів та інших органів», з метою забезпечення стимулюючої ролі, премії щодо підвищення відповідальності працівників за виконання ними посадових обов’язків та більш вимогливого підходу до особистого внеску кожного працівника у  здійснені своїх повноважень,сесія Грушівської сільської ради,

 

 

                                                    ВИРІШИЛА:

 

 

1.Затвердити Положення про преміювання сільського голови, працівників апарату Грушівської  сільської  ради, працівників культури,  на 2017 рік. (Додаток №1 є його невід’ємною частиною).

2.  Вважати  таким,  що  втратило  чинність  рішення  сесії   Грушівської  сільської  ради  від 14 березня  2015 року  № 27 - 7  /УІ «Про затвердження Положення про преміювання» 

3.Довести до відому Положення про преміювання  до всіх вказаних працівників сільської ради.

 

Грушівський  

сільський голова                                                                                                                           

                                                                                               Л.А.Паламарчук

 

 

 

 

до рішення сесії Грушівської сільської ради                                                               

                                                              від  20 грудня 2016 року  № _____

    

 

                             ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання сільського голови, працівників   апарату  сільської  ради, технічних  працівників та  працівників культури.

 

Положення про преміювання сільського голови, працівників   апарату сільської ради  технічних працівників  та працівників культури  розроблено на підставі статей  15,  21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»,   наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 року №77 «Про умови оплати праці робітників зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» та у відповідності до інших нормативно-правових актів України та  колективного  договору  з  метою  заохочення  сільського голови та працівників  сільської  ради технічного працівника та працівників культури  за  ініціативність,  творчість  в  роботі, добросовісне  виконання посадових  обов’язків  і  завдань  шляхом  урахування  їх  особистого  внеску  в  загальні  результати  роботи.

 

                              1.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.     Преміювання  сільського голови, працівників  апарату  сільської ради,    технічних працівників   та  працівників  культури  що  місяця   здійснювати   в  межах  фонду преміювання, фонду оплати праці та економії  фонду  оплати  праці.

1.2. У разі економії фонду оплати праці на кінець поточного року, з урахуванням особистого внеску, сільському голові, працівникам виконавчого апарату та робітникам  зайнятим обслуговуванням ради та працівників культури  може бути виплачена одно-разова премія за результатами роботи в поточному році за рахунок утвореного фонду преміювання, економії фонду преміювання, економії фонду заробітної плати.

1.3. Премія працівників сільської ради здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.

1.4.   В окремих випадках за виконання особливо важливої роботи або з нагоди ювілейних та на честь святкових дат проводити одноразово преміювання  сільського  голови,  Паламарчук Л.А., працівників   апарату   сільської  ради,  технічних  працівників  та працівників  культури, до професійних свят ( до Дня місцевого самоврядування) , на честь святкових дат(Дня конституції , Дня незалежності ) та за результатами  роботи за квартал, півріччя,  за 9-ть місяців, за результатами роботи за рік в розмірі посадового окладу в межах фонду  заробітної  плати.

2. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ФОНДУ ПРЕМІЮВАННЯ

 2.1. Фонд преміювання утворюється у розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

3. ПОКАЗНИКИ  ПРЕМІЮВАННЯ  І  РОЗМІР ПРЕМІЇ

3.1.   Премії визначається за такими показниками:

      - виконання  заходів,  передбачених  планами  роботи  ради  та  планами роботи  виконавчого апарату ради;

      - виконавська дисципліна (своєчасне, якісне і точне виконання доручень сільського голови та інших вищестоящих органів);

      - трудова дисципліна (дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку);

      - виконання  у  повному   обсязі функціональних  обов’язків,  вимог  посадової інструкції  з  урахуванням  особистої   ініціативи,  творчого підходу  до праці  та  її ефективності;

   -  систематична робота  над підвищенням  професійного рівня.  

3.2. Преміювання   працівників   апарату сільської ради технічних працівників  та працівників культури  здійснюється щомісячно у розмірі, визначеному розпорядженням сільського  голови  у  визначених відсотках до посадового окладу у межах фонду заробітної плати та економії по ньому.

3.3.  Преміювання сільського голови здійснюється щомісячно (починаючи  з січня пото-чного року)  у розмірі, встановленому рішенням сесії сільської ради  в межах фонду заро-бітної плати та економії  по ньому,  а також  преміювати  сільського голову до професій-них свят до Дня місцевого самоврядування , на честь святкових дат (Дня конституції , Дня незалежності ) та за результатами  роботи за квартал,  півріччя,  за 9-ть місяців, за  резуль-татами  роботи  за  рік  в  розмірі  посадового окладу в межах фонду заробітної  плати.

3.4  За розпорядженням сільського голови  працівники   апарату  сільської  ради  можуть преміюватися  до професійних свят до Дня місцевого самоврядування , на честь святкових дат (Дня конституції , Дня незалежності ) та за результатами роботи за квартал, півріччя,  за 9-ть місяців, за результатами  роботи за рік в розмірі посадового окладу в межах фонду заробітної плати.

3.5. Преміювання здійснюється в межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці. Конкретний розмір преміювання окремого працівника визначається розпорядженням сільського голови.

3.6. Премії не виплачують за час відпусток, тимчасової непрацездатності, навчання з метою підвищення кваліфікації, в т.ч. за кордоном, а також в інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати проводяться виходячи із середньої заробітної плати.

 3.7. У разі невиконання або несвоєчасного виконання завдань працівниками   апарату сільської ради та техпрацівницею, порушень  ними  трудової дисципліни, розмір визначеної премії зменшується, або працівник позбавляється премії в повному розмірі за розпорядженням сільського голови.

  3.8.  У разі невиконання або несвоєчасного виконання завдань сільським головою, пропозиції щодо зменшення  йому  розміру премії або її позбавлення    подаються  депутатами або членами виконавчого комітету сільської ради  на засідання ради, де приймається відповідне рішення.

 3.9 Протягом строку дисциплінарного стягнення премія працівнику  чи сільському  голові не виплачується.

3.10. У разі невиконання у встановлені терміни завдань з причин, що не залежать від виконавця, розмір премії не зменшується. Підставою для визнання причин поважними є відповідні довідки, інші документи, показання свідків, а також інші аргументовані і підтверджені фактами пояснення виконавця викладені у пояснюючій записці.

4. ТЕРМІНИ ПРЕМІЮВАННЯ

Премія за результати попереднього місяця виплачується разом із заробітною платою поточного місяця.

 

 

Секретар сільської ради                                                                         С.І. Циба

 

 

 

                                              Результати поіменного голосування

рішення ХVІІ сесії VІІ скликання Грушівської сільської ради

 

Положення про преміювання сільського голови, працівників апарату Грушівської  сільської  ради, працівників культури,  на 2017 рік.

 

 

«20» грудня 2016 року                                                           Приміщення Грушівської  сільської ради

  

№ п/п

ПІБ, депутата

Голосували

«за»

Голосували

«проти»

«утрима

лись»

Не взяли

участі в

голосуванні

Відсутній на засіданняі

1.

Паламарчук Леонід

Анатолійович

-

-

-

+

-

 

2.

Козирь Ігорь

Олексійович

+

-

-

-

-

3.

Іщук Світлана

Володимирівна

+

-

-

-

-

4.

Ророка Оксана

Володимирівна

+

-

-

-

-

5.

Єрмолаєнко Інна

Миколаївна

+

-

-

-

-

6.

Ніконова Олена

Вікторівна

+

-

-

-

-

7.

Страхова Тетяна

Олександрівна

-

-

-

-

+

8.

Циба Світлана

Іванівна

-

-

-

+

-

9 .

Пільгуй Вікторія

Василівна

+

-

-

-

-

10.

Ситнік Аліна

Василівна

-

-

-

-

+

11.

Рєпа Олена

Анатоліївна

+

-

-

-

-

12.

Воронченко

Валерій Миколайович

-

-

-

-

+

13.

Давиденко Любов Павлівна

-

-

-

-

+

14.

Муратов Валерій

Юрійович

-

-

-

-

+

 

В результаті підрахунку голосів поіменного голосування встановлено:

« за»-8

« проти» - 0

« утримались» - 0

Не взяли участі в голосуванні  - 1

Відсутні на засіданні сесії – 5

Члени секретаріату :                                                                                                      Пільгуй В.В.

                                                                                                                                         Іщук С.В.                                                                                  

 

 

             

 

3

 

 

Грушівська сільська рада

 

Куп'янського району Харківської області

 

ХVІІ сесія  VII  скликання

 

«20» грудня   2016 р.                                                                            с. Грушівка

 

                                               Р І Ш Е Н Н Я                                 №_________

 

Про преміювання сільського  

голови у 2017 році.

 

Відповідно до ст. 21 Закону України « Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні» , Постанови  Кабінету  Міністрів  України  № 268  від  09.03.2006  року  « Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади ,  органів прокуратури, судів та інших органів», та «Положення про преміювання сільського голови, працівників апарату сільської ради, працівників культури на  2017 рік, сесія сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  В межах фонду оплати праці  проводити щомісячно на протязі 2017 року преміювання сільського   голови , Паламарчук Л.А. , за виконання особливо важливої роботи в розмірі посадового окладу .

2. Проводити одноразово преміювання сільському голові,  Паламарчук Л.А. , до профе-сійних свят ( до Дня місцевого самоврядування) , на честь святкових дат Дня конституції , Дня  незалежності   та  за  результатами  роботи  за  квартал, півріччя,  за 9-ть місяців, за результатами  роботи за рік в розмірі посадового окладу в межах фонду заробітної плати.

3.Контроль за виконання рішення покласти на комісію з питань бюджету сільської ради.

 

 

 

Грушівський

сільський голова                                                                                       Л.Паламарчук

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

                                            

                                           

                                               

                                                     Результати поіменного голосування

рішення ХVІІ сесії VІІ скликання Грушівської  сільської ради

 

Про преміювання сільського

голови у 2017 році.

 

«20» грудня 2016 року                                                            Приміщення Грушівської сільської ради

  

№ п/п

ПІБ, депутата

Голосували

«за»

Голосували

«проти»

«утрима

лись»

Не взяли

участі в

голосуванні

Відсутній на засіданняі сесії

1.

Паламарчук Леонід

Анатолійович

-

-

-

+

-

 

2.

Козирь Ігорь

Олексійович

+

-

-

-

-

3.

Іщук Світлана

Володимирівна

+

-

-

-

-

4.

Ророка Оксана

Володимирівна

+

-

-

-

-

5.

Єрмолаєнко Інна

Миколаївна

+

-

-

-

-

6.

Ніконова Олена

Вікторівна

+

-

-

-

-

7.

Страхова Тетяна

Олександрівна

-

-

-

-

+

8.

Циба Світлана

Іванівна

+

-

-

-

-

9 .

Пільгуй Вікторія

Василівна

+

-

-

-

-

10.

Ситнік Аліна

Василівна

-

-

-

-

+

11.

Рєпа Олена

Анатоліївна

+

-

-

-

-

12.

Воронченко Валерій Миколайович

-

-

-

-

+

13.

Давиденко Любов Павлівна

-

-

-

-

+

14.

Муратов Валерій

Юрійович

-

-

-

-

+

                     

 

 

 

В результаті підрахунку голосів поіменного голосування встановлено:

« за»-8

« проти» - 0

« утримались» - 0

Не взяли участі в голосуванні  - 1

Відсутні на засіданні сесії – 5

Члени секретаріату :                                                                                                      Пільгуй В.В.

                                                                                                                                         Іщук С.В.                            

 

 

Переглядів: 21
Дата публікації: 10:19 21.12.2017
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Декларування доходів
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада