Сільський голова

 

 

Паламарчук Леонід Анатолійович

 

Сільська рада | Регламент Грушівської сільради
Регламент Грушівської сільради
Регламент роботи Грушівської сільської
ради

 

                                        ЗМІСТ

 

 

 

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.................................................... 3

 

Розділ II. СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ.................................................. 5

 

Розділ III. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ РАДИ..................................... 13

 

Розділ IV. ПОРЯДОК ОБРАННЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ РАДИ, ФОРМУВАННЯ ЇЇ ОРГАНІВ ................................................................ 14

 

Розділ V. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПУТАТІВ, ПОСАДОВИХ ОСІБ ТА ОРГАНІВ РАДИ....................................................................................... 17

 

Розділ VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ НА РОЗГЛЯД РАДИ ПИТАНЬ ТА ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ         21

 

Розділ VII. АКТИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ТА ВИМОГИ ЩОДО НИХ 22

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

  Рішенням ІІ сесії Грушівської

сільської ради VІI скликання

           від 24.11.2015 року

 

 

РЕГЛАМЕНТ

ГРУШІВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Регламент Грушівської сільської ради (далі – Регламент) визначає порядок діяльності сільської ради, її органів та посадових осіб щодо виконання повноважень, встановлених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» іншими законодавчими актами.

Зміни і доповнення до Регламенту приймаються до розгляду радою за ініціативою сільського голови, постійних комісій, депутатів сільської  ради.

Регламент встановлює порядок скликання і проведення сесій сільської ради (далі – ради), її пленарних засідань та засідань постійних комісій, формування органів ради, процедуру окремих видів діяльності ради, її органів, депутатів, посадових осіб та інші процедури, а також функції органів ради та її посадових осіб, які випливають з їх повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими актами.

Робота ради ведеться державною мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою. Про свій намір виступати іншою мовою промовець завчасно повідомляє головуючого на засіданні у заяві на виступ, якщо бажає, щоб було забезпечено переклад його виступу українською мовою. Апарат ради забезпечує переклад його виступу українською мовою.

Засідання ради, її виконавчого  комітету, постійних та тимчасових комісій ради є відкритими і гласними, за винятками, встановленими цим Регламентом і Положенням про постійні комісії Грушівської сільської ради.

В них можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати обласної  та районної рад, представники державних органів, громадських організацій, політичних партій, засобів масової інформації, трудових колективів. Запрошення здійснює сільський  голова.

1.5 Постійна комісія ради або її голова за погодженням з сільським головою може запросити на пленарне засідання ради, на якому розглядаються питання, що опрацьовуються цією комісією або стосуються предмету її діяльності, державних службовців, експертів або відповідних фахівців за погодженням з їх керівниками.

Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням і за викликом.

Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, повинні утримуватись від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, не порушувати порядок і підкорятися розпорядженням головуючого. У разі порушення порядку, їх за розпорядженням головуючого на засіданні може бути випроваджені з приміщення, де відбувається засідання.

6.Гласність роботи ради забезпечується шляхом публікації її рішень на інформаційному стендіГрушівської сільської ради , та  іншим шляхом.

Представники телебачення, радіо і преси можуть бути акредитовані на весь час повноважень ради. Порядок акредитації визначається головою ради. Відмова в акредитації повинна бути вмотивованою. Секретар ради надає акредитованим представникам засобів масової інформації одночасно з депутатами матеріали, які поширюються серед депутатів, за винятком тих, щодо нерозголошення чи ненадання яких прийнято у встановленому порядку відповідне рішення.

У разі порушення представником засобів масової інформації законодавства про інформацію або цього Регламенту, сільський голова може позбавити його у встановленому порядку акредитації на визначений термін.

Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі засідань осіб визначається головою ради. Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами.

За рішенням ради, яке приймається більшістю голосів депутатів від їх загальної кількості, можуть проводитися її закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань.

На закритому засіданні ради, за її рішенням, окрім депутатів, мають право бути особи, присутність яких визначена необхідною для розгляду відповідного питання.

Наприкінці закритого засідання рада приймає рішення щодо публікації його матеріалів.

Діяльність сільської ради ґрунтується на принципах законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів, виборності, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

 

 

РОЗДІЛ ІІ

СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ТА ПІДГОТОВКИ СЕСІЙ

Сесія ради складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради, що проводяться у період між пленарними засіданнями.

Постійна комісія може проводити своє засідання одночасно з пленарними засіданнями ради у тому разі, коли є доручення ради невідкладно підготувати проект рішення, якщо в цей час пленарне засідання не пов’язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням посадових осіб.

Перша сесія новообраної сільської ради скликається сільською територіальною виборчою комісією, і веде її голова сільської територіальної виборчої комісії до ознайомлення депутатів з  доповіддю територіальної виборчої комісії  про  обрання  сільського  голови   та  депутатів сільської  ради. Для  підготовки  питань на  розгляд  першої  сесії  створюється  робоча  група  із   складу  новообраних  депутатів.

Наступні чергові і позачергові сесії ради скликаються  сільським головою, а в разі його відсутності – секретарем  ради в порядку, визначеному пунктом 2.1.6 цього Регламенту.

Позачергові сесії ради скликаються також за пропозицією не менше як однієї третини депутатів від загального складу ради. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради, підписані ініціаторами, подаються сільському  голові з зазначенням питань і з проектами документів, розгляд яких пропонується; при цьому підпис депутата не може бути відкликано. В цьому випадку сільський голова видає розпорядження про скликання позачергової сесії з дотриманням вимог пункту 2.1.6 цього Регламенту.

Якщо у сільського  голови є обґрунтовані заперечення щодо необхідності скликання сесії, то вони в 3-х денний термін доводяться до ініціаторів скликання сесії. У разі згоди із висновками сільського голови, ініціатори офіційно відкликають своє подання в 3-х денний термін.

Сесія ради скликається за розпорядженням сільського голови в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, а з питань земельного  користування  щомісячно, якщо  до  сільської  ради  надійшли письмові   заяви громадян.

Розпорядження про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради. Окрім цього, депутатам сільської ради як правило, надсилаються письмові повідомлення.

У разі, якщо сільський голова або секретар сільської ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, сесія може бути скликана депутатами сільської ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

У цьому випадку рішення про скликання сесії, підписане не менш як однією третиною депутатів, або рішення постійної комісії, підписане її головою, оприлюднюються з дотриманням вимог п.2.1.6. цього Регламенту.

Сесія, як правило, скликається в приміщені  сільської ради.

Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії новообраної сільської ради та питань, які передбачається внести на її розгляд, формування органів ради сільською територіальною виборчою комісією створюється робоча група з числа новообраних депутатів ради.

Пропозиції щодо питань на розгляд наступних сесій ради вносяться сільським головою,  постійними комісіями ради, депутатами, виконавчим комітетом ради  не пізніш як за місяць до відкриття чергової сесії.

Узагальнені пропозиції секретар ради подає сільському  голові у визначений пунктом 2.1.12. цього Регламенту строк. Пропозиції, внесені пізніш як за місяць до відкриття чергової сесії або під час чергової сесії, вносяться на її розгляд після їх попереднього розгляду відповідною постійною комісією. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до порядку денного сесії, повинна бути викладена у формі проекту рішення чи іншого документа та відповідати вимогам, викладеним у розділі 6.

Проект порядку денного готується секретарем  ради на основі проектів рішень та інших документів, поданих  сільським головою, постійними комісіями, депутатами, керівниками зацікавлених організацій і установ.

До проекту порядку денного чергової сесії регулярно включаються звіти органів, посадових осіб, які рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує, сільського голови, про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення виконкомом сільської  ради делегованих  державою повноважень.

Проект порядку денного сесії, сформований відповідно до встановлених вимог, обговорюється і затверджується в цілому радою більшістю голосів депутатів від їх загальної кількості.

Рішення про включення питання до ще не затвердженого в цілому порядку денного сесії приймається, якщо за нього проголосувало не менше 1/3 депутатів від їх загальної кількості. Якщо за наслідками голосування питання до порядку денного сесії не включено, то воно вважається відхиленим. Рішення про виключення питання із вже затвердженого в цілому порядку денного приймається більшістю від загального складу ради.

Рішення про розгляд питань, затвердженого в цілому порядку денного, в іншій послідовності чи мотивоване рішення про відкладення їх розгляду на наступну чергову сесію, приймається більшістю голосів депутатів від їх загальної кількості.

2.1 ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ З ФОНДУ ПРЕМІЮВАННЯ

 2.2. Фонд преміювання утворюється у розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

 

2.3 ПОКАЗНИКИ ПРЕМІЮВАННЯ І РОЗМІР ПРЕМІЇ

               3.1.  За результатами роботи  розмір премії визначається за такими показниками:

             - виконання  заходів,  передбачених  планами  роботи  ради  та  планами роботи  виконавчого апарату ради;

              - виконавська дисципліна (своєчасне, якісне і точне виконання доручень сільського голови та інших вищестоящих органів);

              - трудова дисципліна (дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку);

              - виконання  у  повному   обсязі функціональних  обов’язків,  вимог  посадової інструкції  з  урахуванням  особистої ініціативи,  творчого підходу  до праці  та  її ефективності;

              -  систематична робота  над підвищенням  професійного рівня.  

 3.2. Преміювання   працівників   апарату сільської ради здійснюється щомісячно  у розмірі  відповідно до розпорядження сільського голови з поданням профспілкового комітету у визначених відсотках до по-садового окладу у межах фонду заробітної плати та економії по ньому.

3.3. Преміювання сільського голови здійснюється щомісячно  (починаючи з січня поточного року)  у розмірі, встановленому рішенням сесії сільської ради у межах фонду заробітної плати та економії по ньому.

  3.4. Преміювання здійснюється в межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці.  Конкретний розмір преміювання окремого працівника визначається розпорядженням сільського голови.

 3.5. Премії не виплачують за час відпусток, тимчасової непрацездатності, навчання з метою підвищення кваліфікації, в т.ч. за кордоном, а також в інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати проводяться виходячи із середньої заробітної плати.

3.6. У разі невиконання або несвоєчасного виконання завдань працівниками   апарату сільської ради та техпрацівницею, порушень  ними  трудової дисципліни, розмір визначеної премії зменшується, або працівник позбавляється премії в повному розмірі за розпорядженням сільського голови.

3.7.  У разі невиконання або несвоєчасного виконання завдань сільським головою, пропозиції щодо зменшення  йому  розміру премії або її позбавлення    подаються  депутатами або членами виконавчого комітету сільської ради  на засідання ради, де приймається відповідне рішення.

 3.8 Протягом строку дисциплінарного стягнення премія працівнику  чи сільському  голові не виплачується.

3.9. У разі невиконання у встановлені терміни завдань з причин, що не залежать від виконавця, розмір премії не зменшується. Підставою для визнання причин поважними є відповідні довідки, інші документи, показання свідків, а також інші аргументовані і підтверджені фактами пояснення виконавця,  викладені у пояснюючій записці.

 

                   ПОРЯДОК РОБОТИ СЕСІЇ РАДИ

Сесія ради проводиться в сесійній залі сільської ради. Під час проведення сесій сільської ради її депутати розміщуються в залі засідань на своїх місцях, позначених табличками. При необхідності сесія може проводитися в іншому приміщенні.

До президії сесії входять сільський голова та секретар ради.

До президії першої сесії до обрання голови ради входять голова територіальної комісії та найстарший за віком депутат.

Першу сесію відкриває і веде голова територіальної комісії, до повідомлення  територіальною  виборчою  комісією результатів про обрання  сільського голови та  депутатів  сільської ради. Наступні сесії відкриває і веде сільський голова або секретар ради.

У випадку, коли сесія скликається за пропозицією не менше як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради – один із депутатів сільської ради.

Сесія сільської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. В разі відсутності необхідної кількості депутатів, сільський голова оголошує засідання таким, що не відбулося, і визначає подальший порядок роботи. За розпорядженням голови ради проведення сесії переноситься на інший час.

Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, проводиться перед кожним пленарним засіданням сесії сільської ради секретарем ради.

Пленарні засідання сесії, як правило, розпочинаються о 14.00 годин і закінчуються не пізніш як о 18 годині, з перервою на 15 хвилин через півтори години роботи. Рада може встановити й інший час та тривалість засідань і перерв.

У разі потреби рада може прийняти рішення про проведення пленарного засідання впродовж кількох днів, а також про оголошення перерви в пленарному засіданні для опрацювання документів, проведення засідань комісій, депутатських груп, запрошення посадових осіб тощо.

В кінці пленарних засідань сесій надається 10-15 хвилин депутатам для різного.

Тривалість часу для доповідей, як правило, становить до 40 хвилин, для співдоповідей - до 15 хвилин. Для виступів в обговоренні надається до 5 хвилин, для реплік, в т.ч. з мотивів голосування - до 2 хвилин. За рішенням ради часовий регламент може бути змінений. З кожного питання порядку денного слово для виступу депутату надається один раз. Виступи здійснюються  з робочого місця депутата або, за його бажанням, з трибуни.

Для ведення протоколу сесії, в разі  відсутності  секретаря  ради,  обирається  секретар сесії.

Секретар реєструє депутатські запити, запитання, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції та інші матеріали, які поступили від депутатів та запрошених на засідання ради, як офіційні документи, організовує запис бажаючих виступити,

Головуючий на засіданні ради :

відкриває і закриває засідання;

оголошує питання, що вносяться на розгляд ради;

керує засіданнями сільської ради, стежить за дотриманням кворуму при прийнятті рішень;

повідомляє осіб, які записались на виступ про черговість їх виступів;

надає слово для доповідей, співдоповідей і виступів;

створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

проводить голосування з питань, що потребують прийняття рішень сесією, ставить на голосування проекти рішень сесії;

забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

оголошує або надає слово для оголошення депутатських запитів, заяв та довідок, а також зауважень щодо порядку ведення сесії;

здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

Для організації ходу пленарного засідання головуючий на засіданні має право:

в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими;

з власної ініціативи ставити питання, що обговорюються, на додаткове голосування;

зробити виступаючому попередження у випадках, коли той виступає не з обговорюваного питання або порушує норми депутатської етики, та позбавляти слова, якщо виступаючий не реагує на попередження;

давати короткі роз’яснення з приводу своїх дій і відповіді на запитання, поставлені до нього у виступах депутатів, та виправляти фактичні помилки, допущені у виступах.

Головуючий має право брати участь в обговоренні питань на загальних засадах. На час свого виступу він доручає виконання обов’язків головуючого секретарю ради або секретарю сесії.

Головуючий надає слово депутатам у порядку запису на виступ або надходження заяв. У необхідних випадках головуючий за згодою ради може змінити черговість виступів з оголошенням мотивів такої зміни. Головуючий на сесії має право в будь-який час надати слово для виступу голові постійної комісії, якщо його уповноважила відповідна комісія виступити від її імені, що засвідчується документально.

Сільський голова, секретар ради мають право у будь-який час брати слово для виступу з обговорюваного питання, але не більше двох разів з одного питання на одному і тому ж засіданні. Продовження доповідей, виступів понад встановлений регламентом сесії час проводиться тільки з дозволу більшості присутніх депутатів.

Головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, зазначених у п. 2.2.10.

Запис для виступу здійснює секретар ради. Слово для виступу надає головуючий у порядку запису.

Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ або передати слово іншому депутату.

Запрошені можуть виступати на сесії за згодою більшості присутніх на сесії депутатів.

На засіданнях сільської ради оратор не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій.

Якщо головуючий звертається до оратора, останній повинен негайно зупинити свій виступ. В іншому разі головуючий може припинити його виступ.

Якщо оратор перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий після двох попереджень позбавляє його слова.

Під час засідання сільської ради депутати не повинні заважати ораторам і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу.

Головуючий продовжує час виступу оратора на термін, на який виступ оратора переривався, якщо це не пов’язано з застосуванням до нього заходів впливу, передбачених даним Регламентом.

Рада може прийняти рішення про позбавлення права виступу депутата на період обговорення певного питання або на період засідання сесії за порушення депутатської етики і культури поведінки.

Запрошені особи не повинні втручатись у роботу сесії, висловлювати своє ставлення до виступів оплесками, вигуками чи в інший спосіб, зобов’язані дотримуватись порядку і підкорятися головуючому. Ті, хто допускають грубі порушення порядку, не реагують на зауваження головуючого, можуть бути за рішенням сесії позбавлені права брати участь у її роботі.

З процедурних питань, тобто з питань, які стосуються порядку організації пленарного засідання ради і не потребують обговорення, головуючий надає слово поза чергою.

Такими питаннями можуть бути:

включення питань до порядку денного сесії;

зміна порядку денного;

формування послідовності (черговості) розгляду питань порядку денного;

визначення тривалості сесійних засідань і перерв між ними;

встановлення регламенту для виступаючих на сесії (з урахуванням їх кількості);

надання згоди на те, щоб на сесії були присутні представники відповідних органів чи організацій;

визначення порядку висвітлення роботи;

позбавлення депутата права виступу або позбавлення запрошених права брати участь у роботі сесії тощо.

Рішення ради з процедурних питань приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх депутатів і оформляються тільки протокольно.

Припинення дебатів проводиться за рішенням ради, яке приймається шляхом відкритого голосування більшістю голосів від загальної кількості присутніх на сесії депутатів ради. Після припинення дебатів доповідачі і співдоповідачі мають право виступити із заключним словом.

До протоколу засідання ради включаються на прохання депутатів, які не змогли виступити, у зв’язку з припиненням дебатів, тексти переданих ними в день сесії виступів.

Протокол сесії сільської ради складається секретарем ради у 10-денний термін після її закінчення, підписується головою ради (або секретарем ради), а у випадках, передбачених п.4.1 цього Регламенту, - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні. У протоколі сесії зазначаються:

дата, час і місце проведення засідання;

кількість депутатів, присутніх на засіданні;

питання порядку денного, винесені на розгляд;

прізвища головуючого на засіданні і виступаючих;

всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення;

результати голосування і прийняті рішення.

Протокол сесії ради  є офіційними документом, які підтверджують процес обговорення і прийняття рішень радою.

Звіт про роботу сесії оприлюднюється на інформаційному  стенді  сільської ради  або  засоби масової інформації.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ І ЗВІТІВ ПРО ЇХ ВИКОНАННЯ

Програма економічного і соціального розвитку та сільський бюджет на поточний рік розглядаються радою після заслуховування звітів про виконання  програми економічного і соціального розвитку та сільського  бюджету за попередній рік.

Проекти програми економічного і соціального розвитку та сільського бюджету і звіти про їх виконання вносяться в сільську раду сільським головою не пізніше як за два тижні до їх розгляду на пленарному засіданні ради.

Сільський  голова направляє зазначені документи для попереднього розгляду і підготовки висновків постійним комісіям ради. Звіти та проекти розглядаються в усіх постійних комісіях ради за участю представників виконавчого  комітету  сільської ради.

Постійні комісії не пізніш як за тиждень до розгляду питання на пленарному засіданні ради подають свої висновки щодо цих проектів постійній комісії з питань плану, бюджету, освіти, медицини, охорони дитинства, культури та  спорту,  яка здійснює узагальнення пропозицій і зауважень до звітів та проектів і готує висновок щодо поданих документів та  виступає  з  співдоповіддю  на пленарному  засіданні  ради з цих питань.          На пленарному засіданні рада заслуховує доповіді посадових осіб сільської ради з питань виконання програми економічного і соціального розвитку та сільського бюджету і внесених проектів програми та бюджету, співдоповіді голови постійної комісії з питань плану, бюджету, освіти, медицини, охорони дитинства, культури та  спорту, відповіді на запитання депутатів.

Під час обговорення питання надається слово для виступу представникам інших постійних комісій за їх рішенням, а також всім бажаючим депутатам, якщо сесія не прийняла рішення про припинення обговорення.

Після обговорення доповідачам надається можливість виступити із заключним словом.

Про затвердження програми економічного і соціального розвитку, сільського бюджету, звітів про їх виконання рада приймає рішення.

Внесення змін та доповнень до програми економічного і соціального розвитку та сільського бюджету здійснюється в порядку, встановленому для їх затвердження, з заслуховуванням звітів про виконання за відповідний період чи без такого.

 

РОЗДІЛ ІІІ

3.     ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ РАДИ

Робота ради планується на поточний рік. До плану роботи ради включаються розклад пленарних засідань ради, засідань виконавчого  комітету та постійних комісій ради, проведення «Днів депутата», інших організаційних заходів, перелік рішень ради, які знаходяться на контролі. План роботи містить інформацію про перелік питань для розгляду, відповідальних за виконання та термін проведення чи заслуховування.

Проект плану роботи ради готується секретарем  сільської  ради за пропозиціями сільського голови, постійних комісій, депутатських груп (фракцій), депутатів, виконавчого  комітету. Проект плану роботи попередньо розглядається у постійних комісіях та засіданні  виконкому  сільської ради.

План роботи ради приймається радою за пропозицією сільського  голови без обговорення більшістю голосів депутатів від загальної кількості присутніх на сесії.

Рада періодично заслуховує звіт про виконання плану роботи.

 

 

РОЗДІЛ ІV

 

ПОРЯДОК ОБРАННЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ РАДИ, ФОРМУВАННЯ ЇЇ ОРГАНІВ

         4.1.Секретар  сільської  ради  обирається  за  пропозицією  сільського  голови  з  числа  депутатів  шляхом  таємного  голосування  на  строк  повноважень  ради  та  працює  в  раді  на  постійній  основі.

Обраною  вважається  особа,  яка  одержала  більше  половини  голосів  від  загальної  кількості  депутатів  ради.  Якщо  запропонована  головою  кандидатура  на  посаду  секретаря  сільської  ради  не  одержить  необхідної  кількості  голосів,  сільський  голова  представляє  на  розгляді  нові  кандидатури.

         4.2. При  проведенні  голосування  підрахунок  голосів  на  сесії  ради  доручається  лічильній  комісії  з  числа  депутатів, число  та  персональний  склад  якої  визначається  на  сесії.  Рішення  лічильної  комісії  приймається  більшістю  голосів  членів  комісії.

         4.3. При  голосуванні  з  одного  питання  кожен  депутат  має  один  голос  і  подає  його  за  пропозицію,  проти  неї  або  утримується  від  голосування.

         4.4.Бюлетені  для  таємного  голосування  виготовляються   під  контролем  лічильної  комісії  в  визначеній  кількості  за  встановленою  формою.  Бюлетені  містять  необхідну  для  голосування  інформацію.

         4.5. Питання про  дострокове звільнення секретаря ради з посади 4може  бути  внесено  на  розгляд сесії  на  вимогу  не менш  одної третини депутатів  від  загального складу  раби або сільського  голови. Секретар ради може бути звільнений з посади, якщо за його звільнення проголосувало більше половини депутатів від їх загальної кількості.

4.6 Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», не пізніше як на другій сесії рада утворює постійні комісії, визначає їх кількісний склад, обирає голів та персональний склад цих комісій, затверджує положення про постійні комісії.

Пропозиції щодо голів постійних комісій та персонального складу комісій вносить на розгляд сесії сільський голова. За вимогою не менше як однієї третини депутатів, присутніх на пленарному засіданні, може проводитися обговорення кандидатур голів комісій. Для цього відводиться час до 10 хвилин на кожну кандидатуру.

Рішення про обрання голів та членів постійних комісій приймається шляхом відкритого голосування більшістю голосів від загальної кількості депутатів. Голосування проводиться списком або, за рішенням сесії, окремо щодо кандидатур голів комісій та персонального складу комісій.

Упродовж строку своїх повноважень рада може утворювати нові постійні та інші комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені, вносити зміни до складу комісій.

Голова постійної комісії може бути відкликаний радою. Пропозиції про відкликання голови комісії вносяться сільським головою, за рішенням відповідної постійної комісії або не менш як третиною депутатів від загального складу ради, а також особисто головою комісії, згідно з його письмовою заявою.

Тимчасові контрольні комісії ради обираються в порядку, визначеному для обрання постійних комісій (п.п.4.8. Регламенту).

Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які  обираються з числа її депутатів для здійснення  контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

Засідання  тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які  входять до складу  тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для  участі  в  її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні  розголошувати інформацію, яка  стала  їм  відома у  зв’язку  з її роботою.

Повноваження  тимчасової  контрольної  комісії  ради  припиняються з моменту прийняття  радою остаточного рішення  щодо  результатів роботи цієї  комісії, а  також  у  разі  припинення повноважень ради, яка  створила  цю  комісію.

Виконавчим  органом сільської ради є виконавчий  комітет ради, який  утворюється відповідною радою на  строк  її повноважень. Після  закінчення  повноважень ради, сільського  голови її  виконавчий  комітет  здійснює повноваження до  сформування  нового  складу  виконавчого  комітету.

Кількісний  склад виконавчого комітету  визначається  відповідною  радою. Персональний  склад виконавчого  комітету  сільської ради затверджується  радою за  пропозицією  сільського  голови.

Виконавчий комітет ради  утворюється у  кількості дев’яти  чоловік  у складі   сільського  голови, секретаря  сільської  ради, та  сім  членів  виконавчого  комітету.

Очолює виконавчий  комітет сільської ради  сільський голова. Функції  секретаря  виконавчого  комітету  сільської ради  здійснює  секретар  сільської ради.

Особи, які  входять до складу виконавчого  комітету, крім тих, хто  працює  у  виконкомі  на  постійній  основі, на  час  засідання виконавчого комітету, а  також для  здійснення  повноважень у  інших  випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з  відшкодуванням їм середнього заробітку за  основним  місцем роботи та  інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків  члена  виконавчого комітету за  рахунок  коштів  сільського  бюджету.

Виконавчий  комітет ради є  підзвітним і  підконтрольним  сільській  раді, а  з  питань здійснення  повноважень органів  виконавчої  влади –також  підконтрольним відповідним органам  виконавчої влади.

До складу  виконавчого  комітету не  можуть  входити  депутати  сільської ради, крім секретаря  сільської ради.

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ V

 

5.       ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПУТАТІВ, ПОСАДОВИХ ОСІБ ТА ОРГАНІВ РАДИ

Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад народних депутатів», іншими законами.

Депутат має право брати участь у дебатах, вносити в усній чи письмовій формі пропозиції, зауваження і поправки по суті обговорюваних на засіданнях питань, пропозиції щодо персонального складу утворюваних радою органів, ставити запитання, давати довідки, а також користуватися іншими правами відповідно до Конституції України та законів України.

Депутату надаються проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, які вносяться на розгляд ради не пізніше як за три дні, а у виняткових випадках – в день проведення сесії. Окремі матеріали, що вносяться на розгляд сесії, можуть надаватися депутату на електронних носіях. Він також забезпечується необхідними матеріалами про діяльність ради, її постійних комісій, актами, прийнятими радою.

Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної комісії та інших комісій ради, до складу яких його обрано. Депутату забезпечується можливість активної участі у засіданнях ради.

В разі неможливості прибути на сесію ради депутат повідомляє про це секретаря  ради.

Питання про відсутність депутатів без поважних або з невідомих причин на засіданнях ради, її органів з’ясовуються постійною комісією з питань регламенту, депутатської діяльності та етики. На вимогу комісії депутат зобов’язаний дати пояснення причин своєї відсутності. З цих питань комісія періодично інформує сесію ради, у разі потреби вносить пропозиції щодо впливу на депутата.

У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії рада, за висновком постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законодавством порядку.

Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території села. Запити, як правило, подаються у письмовій формі до секретаря ради напередодні сесії, який  їх реєструє.

Голова ради доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто.

Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані дати усну або письмову відповідь на запит на наступній сесії ради і письмово повідомити автора запиту упродовж місяця з дня його внесення. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення. Відповіді на запит можуть бути обговорені.

Пропозиції і зауваження депутатів, висловлені на сесії ради, узагальнюються секретарем ради і за розпорядженням сільського голови надсилаються на виконання відповідним органам і посадовим особам не пізніше як у місячний термін. Інформація про результати розгляду заслуховується радою на наступному пленарному засіданні.

Депутат сільської ради має право на звернення, яке викладається в письмовій формі і є вимогою депутата з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, розташованих на території Харківської обласної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Депутат обласної ради має право на запитання з метою отримання інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється, рішення по ньому не приймається. Відповідь на запитання може бути оголошена на сесії або надана в індивідуальному порядку.

Депутати сільської ради можуть об’єднуватися в групи (фракції) за територіальним, партійним чи іншим принципом, обраним групою (фракцією). Порядок роботи депутатської групи (фракції), умови вступу депутата до депутатської групи (фракції), його виходу чи виключення з неї визначається самою депутатською групою (фракцією).

Про вихід з депутатської групи (фракції) депутат письмово повідомляє її уповноваженого представника.

Депутат не може входити до складу більш як однієї депутатської групи (фракції). Сільський  голова  та  секретар ради не входять до складу жодної депутатської групи (фракції).

Кожна депутатська група (фракція) повинна бути зареєстрована у сільського  голови. Умовою її реєстрації є надходження до сільського  голови підписаного персонально депутатами в кількості не менше 5 чоловік письмового повідомлення про сформування депутатської групи (фракції) з зазначенням її назви, мети та завдань, персонального складу групи (фракції), а також депутатів, які уповноважені її представляти. На наступному, після реєстрації депутатської групи (фракції), засіданні ради головуючий інформує депутатів про сформування групи (фракції), її кількісний склад та уповноваженого представника.

 Депутатські групи (фракції) не можуть формуватися для захисту приватних, комерційних, професійних чи релігійних інтересів.

Про зміни у складі депутатської групи (фракції) її уповноважений представник повідомляє письмово сільського   голову. У разі, коли склад депутатської групи (фракції) стає меншим від встановленої п.5.12. цього Регламенту кількості, вона на наступному засіданні ради оголошується головуючим розпущеною.

Депутатські групи (фракції) попередньо обговорюють кандидатури на посади секретаря ради, голів постійних комісій, персональний склад виконавчого  комітету  ради, постійних та інших комісій ради.

Кожна депутатська група (фракція) має право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного на засіданнях ради та її органів.

На вимогу групи (фракції) секретар ради розповсюджує матеріали, підготовлені групою (фракцією), як проект офіційного документа сесії ради, якщо вони внесені на розгляд сесії у встановленому цим Регламентом порядку.

Жодна депутатська група (фракція) не має права виступати від імені сільської  ради або мешканців села.

Повноваження   сільського,  селищного,  міського  голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською,  селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його  обрання  і  закінчуються  в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону  особи,  крім  випадків  дострокового припинення   його  повноважень. 

У  разі  дострокового  припинення повноважень сільського, селищного, міського голови чи неможливості виконання   ним   своїх   повноважень   повноваження   сільського  голови   здійснює   секретар   сільської ради. Секретар сільської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження  з  моменту дострокового   припинення   повноважень   сільського, голови  і  до  моменту  вступу  на  посаду  новообраного сільського голови  відповідно  до  закону. 

Повноваження сільського голови можуть бути  припинені достроково у випадках, передбачених  Законом. У разі  дострокового  припинення  повноважень сільського голови  сільська   рада  призначає  та проводить вибори  сільського голови замість того, який вибув, згідно  із  Законом  України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських,    селищних,    міських   голів»   у стотридцятиденний  період  з  моменту дострокового припинення його повноважень.

         5.22        Сільський голова  несе  персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

 

       5.23          При здійсненні наданих  повноважень  сільський  голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед відповідною радою, а  з  питань  здійснення  виконавчими  органами  ради  повноважень органів  виконавчої  влади  -  також  підконтрольним   відповідним органам виконавчої влади.

       5.24          Сільський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу  перед  територіальною  громадою  на відкритій  зустрічі  з  громадянами.  На  вимогу не менше половини депутатів сільської  ради  сільський  голова зобов'язаний   прозвітувати  перед  радою  про  роботу  виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Сільський  голова в  межах своїх повноважень видає розпорядження. Порядок підготовки проектів розпоряджень встановлюється сільським головою.

Порядок організації роботи постійних та тимчасових контрольних комісій ради визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положенням про постійні комісії  Грушівської  сільської  ради.

 

РОЗДІЛ VІ

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ НА РОЗГЛЯД РАДИ ПИТАНЬ ТА ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ

Проекти рішень, що вносяться на розгляд ради суб’єктами, зазначеними у п.2.1.10. Регламенту, подаються до секретаря ради після їх погодження (візування) авторами проектів

Водночас з проектом рішення його автор подає тези виступу та/або інші матеріали для розгляду в постійних комісіях, на сесії сільської ради

Проекти рішень ради мають бути кваліфіковано підготовленими. Крім короткого об’єктивного аналізу стану справ з питання, яке пропонується до розгляду, вони повинні передбачати конкретні заходи щодо удосконалення роботи у тій чи іншій галузі, усунення наявних недоліків із зазначенням виконавців та реальних строків виконання.

Відповідальність за якість і законність внесеного проекту рішення чи іншого документа покладається на керівника органу чи депутата, який його вносить.

 

 

 

 

РОЗДІЛ VІІ

 

АКТИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ТА ВИМОГИ ЩОДО НИХ

Сільська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення ради не повинні суперечити Конституції України, чинним законам та іншим нормативно-правовим актам.

Рішення сільської ради приймаються на її пленарному засіданні більшістю голосів депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

У випадку доручення радою посадовим особам ради, постійним комісіям, депутатам, виконавчому  комітету ради, у межах делегованих повноважень, підготовки інформації, проекту рішення, проведення перевірки тощо, для подальшого розгляду радою рішення ради приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу ради і оформляються протокольно.

Рішення ради підписуються головою ради (або, у разі відсутності голови, секретарем ради), а у випадках, передбачених п.2.2.3 цього Регламенту – депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на пленарному засіданні сесії.

Додатки до рішень підписуються секретарем  ради.

Рішення ради приймається відкритим, в тому числі і поіменним, або таємним голосуванням. Таємне голосування обов’язково проводиться у таких випадках:

обрання секретаря  ради, звільнення його з посади;

прийняття рішення про недовіру сільському  голові;

Таємне голосування може проводитися в інших випадках на вимогу не менш як третини депутатів.

Якщо внесений проект рішення не набрав необхідної кількості голосів, то це питання за рішенням ради знімається з порядку денного взагалі або ж передається на доопрацювання з зазначенням термінів для цього. Рада може доручити постійній профільній комісії доопрацювати проект рішення або створити для цього тимчасову депутатську комісію.

Рішення ради набирають чинності з дня їх підписання головою ради, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

Рішення нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення на  інформаційному  стенді  сільської ради, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень в дію.

Кожному рішенню ради в межах календарного року присвоюється номер, який складається із порядкового номеру, номеру пленарного засідання сесії та календарного року (наприклад: 1-1/98).

Підписані рішення сільської ради тиражуються секретарем ради і надсилаються відповідним посадовим особам чи органам, підприємствам, установам і організаціям, яких вони стосуються, не пізніше  у п’ятиденний строк після їх підписання.

Рішення ради, які стосуються прав та обов’язків громадян і мають нормативно-правовий характер, обов’язково доводяться до відома населення.

Протокольні рішення надсилаються виконавцям у вигляді витягів з протоколу сесії ради, підписаних секретарем  ради.

Сільська  рада має право провести обговорення і голосування як в цілому за рішення, так і по окремих його частинах.

Розгляд пропозицій, доповнень і уточнень до проекту рішення проводиться після прийняття його за основу більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні.

Внесені на сесії ради зауваження та пропозиції депутатів чи постійних комісій щодо проекту рішення ради зачитуються від мікрофону і подаються в письмовій формі через секретаря сесії для доручення до інших офіційних документів сесії ради.

При проведенні голосування підрахунок голосів на сесії ради, за її рішенням, доручається секретарю  сесії а  при  таємному голосуванні лічильній комісії з числа трьох депутатів ради, персональний склад якої визначається сесією. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів лічильної комісії. Кількість членів  лічильної комісії  за рішенням  ради  може бути збільшено.

Перед початком голосування головуючий уточнює формулювання пропозиції, доповнення, уточнення. Голосування може бути проведено без підрахунку голосів – за явною більшістю, якщо ні один депутат ради не зажадає іншого, або з підрахунком голосів.

При голосуванні з одного питання кожен депутат ради має один голос і подає його за пропозицію, проти неї або утримується від голосування. Після закінчення підрахунку голосів головуючий на засіданні ради оголошує результати голосування: прийнято пропозицію чи відхилено.

Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем лічильної комісії у визначеній кількості за встановленою радою формою. Бюлетені містять необхідну для голосування інформацію. У бюлетені для таємного голосування щодо проекту рішення або щодо єдиної кандидатури повинні бути видрукувані слова «за» і «проти».

Час і місце таємного голосування визначається сесією, порядок його проведення встановлюється лічильною комісією і оголошується головою лічильної комісії.

Лічильна комісія перед початком таємного голосування:

одержує від секретаря ради список депутатів ради;

організовує виготовлення бюлетенів та забезпечує їх захист шляхом поставлення підписів усіх членів комісії та відтиску печатки сільської ради;

перевіряє наявність кабін для голосування;

запечатує скриньки і забезпечує всі умови для додержання таємниці голосування.

Кожному депутатові сільської ради видається один бюлетень для виборів органу чи посадової особи, які обираються, або для вирішення питання, яке розглядається радою. Бюлетені для таємного голосування депутатам видають члени лічильної комісії, відповідно до списку депутатів після пред’явлення ними депутатського посвідчення. Кожний депутат розписується у списку про видачу бюлетенів для таємного голосування.

Депутат здійснює голосування у кабіні або в окремій кімнаті для таємного голосування шляхом  поставлення  позначки плюс (+) або іншої у  квадраті проти  прізвища кандидата  за якого він голосує, а в бюлетені щодо проекту рішення (варіанту рішення) або щодо єдиної кандидатури - слів «за» або «проти» біля варіантів пропонованих рішень (кандидатури).

Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми, без підписів членів лічильної комісії та відтиску печатки, а при обранні посадових осіб – бюлетені, в яких залишено дві і більше кандидатури на одну посаду. Прізвища, дописані в бюлетені, при підрахунку голосів не враховуються.

Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. За доповіддю лічильної комісії сільська рада відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження підсумків голосування.

Відкрите голосування проводиться шляхом  піднімання  руки. Секретар  сесії або лічильна комісія ведуть підрахунок голосів: скільки голосів подано «за», скільки «проти», скільки депутатів утрималось при голосуванні.

Результати відкритого голосування оголошуються головуючим на сесії і заносяться до стенограми сесії.

На вимогу депутата, яка підтримана однією третиною депутатів від загального складу ради може проводитись повторне голосування.

Депутат сільської ради зобов’язаний особисто здійснювати своє право на голосування. Депутат, який був відсутнім під час голосування, не має права подати свій голос пізніше.

На вимогу не менш як третини депутатів ради може проводитись поіменне голосування. При проведенні поіменного голосування результати оголошуються головуючим на засіданні ради – прийнято рішення чи відхилено.

Поіменне організовує секретар сесії або лічильна комісія. При поіменному голосуванні кожен депутат, за поданням секретаря сесії або лічильній комісії свого посвідчення, робить особисто у списку депутатів проти свого прізвища запис “за”, “проти” або “утримався” та власноручний підпис. Секретар сесії або лічильна комісія підраховує голоси, складає протокол і передає його та списки голосування головуючому на засіданні. На підставі протоколу, головуючий на засіданні ради оголошує результати поіменного голосування в цілому – прийнято рішення чи відхилено.

Результати поіменного голосування заносяться до протоколу сесії ради. Вони можуть за рішенням ради, прийнятим більшістю голосів від загального складу депутатів, публікуватися у виданнях засобів  масової  інформації..

При виявленні помилок у порядку і техніці проведення голосування за рішенням ради проводиться повторне голосування.

Прийняті і зареєстровані рішення ради зберігаються у секретаря ради.

 

 

 

 

         СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ                                 С.І.Циба

 

 

Переглядів: 139
Дата публікації: 10:25 19.02.2016
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Декларування доходів
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада