Сільський голова

 

 

Паламарчук Леонід Анатолійович

 

Поточна діяльність | Сільські програми
Сільські програми

           

 

Сільська програма    

 «Питна вода сіл Грушівської сільської  ради»

на 2011 - 2020 роки

 

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Сільська програма «Питна вода сіл Грушівської  сільської  ради» на 2011-2020 роки» (далі - Програма) спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення споживачів якісною питною водою відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» і статті 3 Закону України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006 - 2020 роки».

Забезпечення населення сіл Грушівської  сільської  ради питною водою з якістю відповідно до вимог державного стандарту є однією з пріоритетних проблем, розв'язання якої необхідно для збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності та підвищення рівня життя населення.

Розроблення Програми обумовлено:

• незадовільним екологічним станом поверхневих та підземних джерел питного водопостачання;

• потенційною загрозою ускладнення санітарно-епідемічної ситуації в селі внаслідок низької якості питної води;

• незадовільним технічним станом і зношеністю основних фондів систем питного водопостачання та водовідведення в селах Грушівської  сільської  ради; 

• застосування застарілих технологій і обладнання в системах питного водопостачання та водовідведення в селах Грушівської  сільської  ради; 

 • високою енергоємністю централізованого водопостачання і водовідведення;

• обмеженістю інвестицій і дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання й водовідведення в селах Грушівської  сільської  ради; 

 

Розділ II 
СУЧАСНИЙ СТАН ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ТА ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ

Водопостачання та водовідведення в здійснює Грушівське сільське комунальне підприємство. У господарському віданні підприємства водопровідно- каналізаційного господарства на території  с.Грушівка  перебуває 6,9 км. мереж водопостачання,3.9 мереж водовідведення, 3 коптажу, КНС, насосної станції.

В той же час на території  Грушівської  сільської  ради утримуються та  обслуговувається  6  шахтних  колодязів. На даний час наявні водопровідні мережі можуть цілком забезпечити потреби населення в питній воді в повному обсязі але з якістю, що не відповідає державним стандартам. Їх амортизація складає 60 - 75 %, а в деяких місцях 100 %. Заміни чи санації вимагають 48 % трубопроводів і мереж.

Зношеність водопровідних мереж тягне за собою погіршення якості питної води та створює серйозну небезпеку для здоров'я населення Грушівської  сільської ради, обумовлює високий рівень захворюваності кишковими інфекціями, гепатитом, збільшує ризик впливу на організм людини канцерогенних факторів.

Крім цього на діючих водозаборах збільшився рівень мінералізації та жорсткості води. Це викликано підвищенням рівня підземних вод.Через це значна частина води,що збирається з підземних джерел не відповідає вимогам ДОСТу 2874-82.

Діючи тарифи на послуги питного водопостачання та водовідведення для   населення   Грушівської  сільської  ради   не   відшкодовують витрат Грушівському СКП на виробництво, не враховують інвестиційної складової та не дозволяють розвивати водопровідно-каналізаційне господарство села з застосуванням сучасних технологій, що обумовлює поступовий його занепад.

Тому проблема водопостачання населення Грушівської  сільської  ради  питною водою належної якості має стратегічне значення і по-требуює комплексного вирішення.

Розділ III
МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Метою Програми є покращання забезпечення населення Грушівської  сільської   ради   питною  водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання; реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі; підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров'я населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в селахі; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішення завдань щодо:

• попередження забруднення джерел питного водопостачання на основі постійного моніторингу стану підземних вод та прогнозу зміни гідрогеологічної ситуації, забезпечення їх відповідності санітарно-епідемічним вимогам;

• підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання та водовідведення за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних заходів;

• удосконалення технології підготовки води на водоочисних станціях;

• контролю якості питної води;

• розвитку систем забору, транспортування питної води та водовідведення;

• розвитку нормативно-правової бази з питань водопостачання та водовідведення;

• розвитку господарського механізму, що стимулює енергозбереження та економію води за рахунок державної підтримки, розвитку та сталого функціонування водопровідно-каналізаційної мережі.

Розділ IV
НАПРЯМИ ТА ЗАХОДИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямами:

• охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання;

• розвиток і реконструкція систем водопостачання та водовідведення;

• забезпечення підприємств питного водопостачання та водовідведення ресурсоенергозберігаючими технологіями підготовки питної води та очищення стічних вод і відповідним обладнанням та приладами контролю.

Охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання включає:

• покращання стану зон санітарної охорони джерел водопостачання;

• благоустрій водоохоронних зон і прибережних захисних смуг водних об'єктів;

• захист джерел питного водопостачання від шкідливого впливу сільськогосподарських об'єктів, що створюють загрозу забруднення вод;

• розчищення русла р. Синьок;

• укріплення берегів ставків.

У результаті здійснення цих заходів, а також заходів, передбачених Загальнодержавною програмою розвитку водного господарства, іншими загальнодержавними та цільовими програмами, зменшиться потрапляння забруднюючих речовин у джерела питного водопостачання.

Розвиток і реконструкція систем питного водопостачання та водовідведення  Грушівської  сільської   ради передбачає:

• будівництво та реконструкцію водопровідних споруд, мереж водопостачання та водовідведення;

• реконструкцію систем водопостачання житлових будинків;

• облаштування систем доочистки питної води;

• будівництво та реконструкцію споруд з очищення стічних вод;

• запобігання аваріям на підприємстві питного водопостачання та водовідведення.

Завдання Програми можуть бути виконані за умови реалізації взаємопов'язаних заходів інших програм, зокрема, Загальнодержавної програми розвитку водного господарства, Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 - 2015 роки.

Розділ V
ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

На першому етапі (2015 - 2020 роки) передбачається:

• розширення овиконання робіт з відновлення, реконструкції, будівництва систем питного водопостачання та водовідведення Грушівської  сільської   ради, а також з охорони та покращання стану водних об'єктів - джерел питного водопостачання;

• здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування систем питного водопостачання і водовідведення, які забезпечать поступове поліпшення якості питної води, у тому числі за рахунок розширення обсягів використання підземних вод;

• забезпечення проведення державного моніторингу вод і державного обліку у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення.

На другому етапі (2016 - 2020 роки) передбачається завершення найбільш капіталовитратних заходів, які дадуть змогу докорінно покращити забезпечення населення Грушівської сільської ради якісною питною водою і в достатній кількості.

Розділ VI
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Безперебійне питне водопостачання та водовідведення забезпечується на основі єдиного управління, впровадження новітніх технологій, освоєння капіталовкладень, стабілізації економічного становища підприємства питного водопостачання та водовідведення, зниження витрат матеріальних та енергетичних ресурсів.

В основу управління у сфері питного водопостачання та водовідведення покладено такі принципи: взаємоузгодженість діяльності підприємства водопровідно-каналізаційної мережі; удосконалення роботи з розмежування повноважень у цій сфері між органами виконавчої влади та Грушівською сільською радою.

Організацію виконання Програми відповідно до своїх повноважень здійснюють виконавчий комітет Грушівської сільської ради спільно з Купянською РДА.

Розділ VII
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми, з урахуванням заходів, які фінансуються у рамках державних, регіональних та галузевих програм і проектів, що реалізуються, здійснюється за рахунок:

• коштів Державного бюджету України;

• коштів обласного бюджету;

• коштів сільського бюджету відповідно до даної Програми в порядку, встановленому законом;

• інших джерел надходження, у тому числі зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків тощо;

• удосконалення механізму розподілу платежів за спеціальне водокористування.

Відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України»  Грушівської сільської ради спільно з Купянською  РДА  щорічно  надає   обґрунтувані пропозиції управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації по фінансуванню заходів даної Програми з держбюджету для подальшого подання їх центральному органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства з мето включення їх до проекту Державної програми економічного і соціального розвитку та проекту Державного бюджету України на відповідний рік.

Кошти  бюджету Грушівської сільської ради можуть вико-ристовуватися на підтримку таких заходів:

• реконструкція та будівництво систем водопостачання та водовідведення;

• співфінансування заходів Програми, що фінансуться з державного бюджету;

• роботи з поліпшення стану водних об'єктів - джерел питного водопостачання;

• попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві;

• благоустрій водоохоронних зон і прибережних захисних смуг водних об'єктів;;

• розчищення русла р. Синьок;

• на інші заходи з поліпшення водопостачання та водовідведенняв;

Розділ VIII
КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Контроль за виконанням цієї Програми здійснює в межах повноважень визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет  Грушівської сільської ради.

Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється відповідно до Законів України "Про питну воду та питне водопостачання" та "Про охорону навколишнього природного середовища".

Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється відповідно до діючого законодавства.

Розділ IX
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

• реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

• підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питного водопостачання та водовідведення;

• населення, Грушівської сільської ради підприємства, установи та організації питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання;

• поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення питною водою та зниження на цій основі захворюваності населення;

• охорону та раціональне використання джерел питного водопостачання та поступове їх відновлення;

• впровадження на підприємстві питного водопостачання та водовідведення сучасних технологій, матеріалів, реагентів, обладнання тощо;

• підвищення ефективності функціонування підприємства питного водопостачання та водовідведення;

• зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання та водовідведення;

• модернізацію інфраструктури підприємств питного водопостачання;

• оптимальне співвідношення рівня витрат на оплату послуг питного водопостачання та доходів населення.

Виконавчий  комітет  Грушівської  сільської  ради 

 

 


 

 

ПРОГРАМА
охорони навколишнього природного середовища

на  територіїя Грушівської  сільської ради
на період  2016 -2020 року

 ВСТУП
Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку Грушівської  сільської  ради. З цією метою сільська рада здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.
Програма охорони навколишнього природного середовища на  території  Грушівської  сільської  ради до 2020 року (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, "Про місцеве самоврядування в Україні", „Про охорону атмосферного повітря”, „Про питну воду та питне водопостачання”, "Про відходи", „Про житлово-комунальні послуги”, „Основних напрямків державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки”, затверджених Постановою Верховної Ради України від 05.03.1998 року 
№ 188, та інших законодавчих та нормативно-правових актів України.
Мета Програми – забезпечення сталого розвитку території  Грушівської  сільської  ради  шляхом узгодженості його економічного, соціального та екологічного аспектів. 
Завдання Програми – забезпечення реалізації сільської  екологічної політики щодо поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню в процесі соціально-економічного розвитку сіл  шляхом розробки і впровадження системи цільових заходів.

Загальний стан  навколишнього природного середовища в селах      Грушівської  сільської  ради
           

Протягом минулого періоду  значно зменшилося  забруднення грунтів у селах  на  території Грушівської  сільської  ради  шляхом   закриття  сільськогосподарської  діяльності  ВАТ  совхоза   « МОСКОВСЬКИЙ» який  при  виробництві  використовував  велику  кількість  гербицидів  та  пистицидів,  та  утримував  тваринництво без  впровадження  передових  технологій  захисту  довкілля. Але ще існує проблема забруднення земель побутовими відходами та сміттям, які є на окраїнах сіл, а також при-ведення у належний стан сільського  звалища в с.Грушівка та вирішення питання про його реконструкцію під полігон твердих побутових відходів.
           

       Не вирішеною залишається проблема приведення водопровідних споруд і мереж у відповідність до вимог санітарних норм і правил, раціонального використання питної води, забезпечення населення сіл централізованим водопостачанням. Жителі села  Грушівка приватного  сектора,  села  Благодатівка та села  Садове  вимушені вживати у їжу та для пиття колодязьну воду з підвищеним вмістом нітратів.

            Внаслідок інтенсивного руху транзитного автотранспорту через  село  Грушівка,  а також в зв’язку з різким збільшенням кількості місцевих транспортних засобів, спостерігається певне забруднення атмосферного повітря пилом та окислами азоту. Межує із граничним рівнем допустимих норм в селі у повітрі формальдегідів та сірчистого ангідриду. Проблемою є також забруднення атмосферного повітря при спалюванні листя дерев та іншого сміття.

            За останні 10-15 років суттєво погіршився екологічний стан  річки Синьок. Внаслідок певних природних чинників, в тому числі ерозійних процесів, значні ділянки їх берегів зруйновані, річку замулило  частково  змінило русло, у воду змито багато грунтів та інших біогенних елементів. Не менш інтенсивним чинником в забрудненні водойм є господарська діяльність мешканців сіл Грушівка,  Василівка та  Старовірівка. На берегах  р. Синьок утворено   кілька  смітників, побутовіих  відходів,   які потрапляють безпосередньо у воду.Непрацюють  очистні  споруди  с. Грушівка.

            Як видно із вищезазначеного, стан навколишнього природного середовища на  території Грушівської  сільської  ради  можна охарактеризувати в цілому як задовільний. Проте необхідно прикладати максимальні зусилля для запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище особливо  в  очищенню стічних  вод  та  ути-лізації  побутового  сміття. 

 Потребує  вжиття  заходів   реорганізації   способу  по  збиранню  та  утелізації    відходів   побутового  сміття  від  багатоповерхових  будинків в  селі  Грушівка  та  села  Благодатівка  (контейнерний збір)

                                                   I.   Програмні заходи
 

І. Заходи з охорони грунтів
1.1    Ліквідувати несанкціоновані звалища та причини їх виникнення. Грушівське СКП.   Постійно
1.2    Провести рекультивацію і відновлення забруднених земель. Грушівське СКП.   При потребі
1.3    Впорядкувати і благоустроїти вулиці, парки, кладовище, пам’ятні місця, пляжі та інші території громадського користування. Виконавчий  комітет Грушівської  сільської  ради. Громадяни сіл.   Постійно
1.4    Впровадити планово-регулярне санітарне очищення в приватному секторі, залучивши для цього кошти власників індивідуальних житлових будинків. Виконавчий  комітет Грушівської  сільської  ради  Починаючи  з 2016 р.
1.5   Почати  будівництво водовідвідного колектора   та очисних  споруд,   провести проєктно-кошторисні  роботи  по  будівництву  та  реконструкції   водопроводної  мережі с.Грушівка в 2016 – 2020 р. Виконком  Грушівської  сільської  ради, Купянська  РДА, та відділ  ЖКХ  ХарОДА.
1.6    Забезпечити виконання правел поводження з ТПВ в частині впорядкування та реконструкції сільського звалища в с.Грушівка.  Виконавчий  комітет  Грушівської  сільської  ради.  2016 р.
 

                       ІІ. Заходи з охорони джерел  питного водопостачання

2.1    Огородити санітарно-захисні зони господарсько-питних артсвердловин, де відсутні такі огорожі.  Грушівське СКП   2016 – 2020 р.р.
2.2    Утримувати водопровідні споруди і мережі в належному санітарному стані Грушівське СКП Постійно
2.3    Провести реконструкцію/капітальний ремонт аварійних ділянок сільського  водогону.    Грушівська  сільська  рада, Грушівське СКП 2015 – 2020 р.р. Купянська  РДА, та відділ  ЖКХ  ХарОДА. Постійно.
2.4    При  виділені  коштів  почати  реконструкцію очистних  споруд села  Грушівка.  Грушівська  сільська  рада. Купянська  РДА.
2.5    Розробити план заходів по припиненню й запобіганню нітратного забруднення води у шахтних колодязях та  організувати  виконання таких заходів.    Виконком  Грушівської  сільської  ради   Районна санепідстанція  негайно,  постійно.
 2.6    Оптимізувати кількість вуличних водороз-бірних колонок в  селі  Благодатівка , виходячи з економічного обгрунтування їх експлуатації та фактичної потреби у їх функціонуванні. Виконавчий  комітет  Грушівської  сільської  ради   2016 – 2017 р.р.
 2.7    Застосувати новітні енергозберігаючі тех-нології в експлуатації водопровідних споруд для забезпечення  економії електроенергії та зменшення обсягів видобування питної води. Виконком  Грушівської  сільсько  ради  2016 – 2020 р.р.
2.8    Забезпечити максимальне охоплення споживачів обліковим використанням  питної води, в т.ч. встановити засоби обліку на гос-подарськопитних артсвердловинах. Грушівське СКП   2012 – 2015 р.р.

                                                ІІІ. Заходи з охорони відкритих водойм

3.1     Встановити водоохоронну зону р.Синьок в межах сіл,  ГРушівка  Василівка,  Старовірівка  із виготовленням  відповідної земельної технічної документації.     Виконком Грушівської  сільської  ради   2017 р.
 3.2     Замовити виготовлення проектно-кошторисної документації на очисніні споруди , для водо-очищення та благоустрій р.Сеньок.    Виконком Грушівської  сільської  ради   2016 р.
3.3    Виконати роботи по очищенню, прибереговій  зоні ставка  в межах села Грушівка.  Виконком       Грушівської  сільської  ради  2015 – 2018 р.р.
3.4    Ліквідувати смітники та запобігати їх виникненню на берегах річок  Синьок та ставків.    Виконком   Грушівської  сільської  ради,  населенням.  Постійно.

                           ІV. Заходи з охорони атмосферного повітря

4.1    Зменшити потік транзитного автотранспорту, особливовантажного, по центральних вулицях села. Спрямувати рух такого транспорту по спеціальному маршруту. Виконком Грушівської  сільської  ради .  Постійно.
 
4.2    Встановити заборону на спалювання листя дерев та сміття на території сіл  Грушівської  сільської  ради .     Виконком  Грушівської  сільської  ради.  Постійно.
 
          V. Моніторинг навколишнього природного середовища 
 

 5.1     Здійснювати в процесі моніторингу довкілля спостереження за:
•    якістю атмосферного повітря і джерелами його забруднення; 
•    рівнем очищення населенних пунктів Грушівської  сільської  ради  від усіх видів відходів; 
•    гідрологічними та гідрохімічними характеристиками водних об’єктів; 
•    якістю води джерел централізованого і нецентралізованого питного водопостачання; 
•    рівнем екологічної безпеки збереження (захоронення) відходів, в тому числі токсичних; 
•    санітарним станом дворів, вулиць, парків та інших міських територій.    Виконком  Грушівської  сільської  ради  спільно із зацікавленими службами   Грушівське СКП.  Постійно
5.2    Проводити систему спостережень, збору, обробки, передачі, збереження й аналізу інформації про стан навколишнього природного середовища для прогнозування його змін і розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо прийняття ефективних управлінських рішень.    Виконком
спільно із  зацікавленими службами.  Постійно.

        VІ. Організаційно-управлінські та фінансово-економічні заходи

6.1    Здійснювати контроль за дотриманням санітарного та екологічного законодавства  на території  Грушівської  сільської  ради.    Виконком спільно із зацікавленими службами.   Постійно 
 6.2   організовувати  на виробництвах  та в побуті  впровадження  очисного  обладнання і   устаткування для утилізації та знешкодження  відходів,  приладів контролю за станом навколишнього природного середовища та джерелами викидів і скидів забруднюючих речовин, а також виконання інших заходів, спрямованих на поліпшення охорони навколишнього природного середовища.    Грушівська  сільська  рада.      При потребі 
 6.3    Брати участь в конкурсах/проектах з  метою отримання  коштів  для  здійснення приро-доохоронних заходів, залучати кошти громадян та інші інвестиції. Грушівська  сільська  рада. Постійно. 
 6.4    Передбачити кошти в бюджеті Грушівської  сільської  ради  на виконання заходів цієї  програми.  Щорічно. 
 
                                 VІІ. Екологічна освіта та інформування
7.1    Проводити просвітницьку та виховну роботу серед населення Грушівської  сільської  ради , осо-бливо молоді, в дусі дбайливого відношення до природи, формування  екологічної  культури насе-лення.    Грушівська  сільська  рада. Навчально-виховні заклади.    Постійно. 
 7.2    Забезпечити гласність і прозорість процесу прийняття рішень, реалізація яких впливає на стан навколишнього природного середовища, формування у населення екологічного світогляду.    Грушівська  сільська  рада.   Місцеві засоби масової інформації.      Постійно. 
 7.3    Здійснювати систематичне інформування населення Грушівської  сільської ради  про  стан навколишнього природного середовища в селі, особливо щодо можливих або реальних надзвичайних екологічних ситуацій, а також про стан виконання завдань з охорони навколишнього природного середовища.    Виконком   Грушівської  сільської  ради.   Місцеві засоби масов  інформації.    Постійно.
 
                                               

                                               VIII. Джерела фінансування

    Джерелами фінансування програмних заходів можуть бути бюджети всіх рівнів, в тому числі фонди охорони навколишнього природного середовища,   гранти та інші джерела, не  заборонені ч инним    зако-нодавством.

                                                         IX. Контроль

    Контроль  за  виконанням   програмних   заходів покладено на постійні  комісіі  з  питань  земле-користування  та  з  питань бюджету, населення Грушівської  сільської ради, а  також виконавчим комітетом  Грушівської  сільської  ради.

 

 

 

Виконавчий  комітет  Грушівської  сільської  ради            


                                                      П  Р  О  Г  Р  А  М  А

         Благоустрію  та  розвитку інженерно-транспортної  житлово-комунальної                            та соціальної  інфрастру території  Грушівської  сільської  ради                    

                                                                   на  2015-2020  роки

 

 

1.Загальні  положення

 

Цю  програму  розроблено  з метою  підвищення  ефиктивності  та  розвитку  на  2015-2020роки    інженерно-транспортної,    житлово-комунальної  та  соціальної  інфраструктури  Грушівської

сільської  ради, яка  покращує  ефективнісьть  та  функціонування  житлово-комунальних  сис-

тем  життєзабеспечення  населення,  поліпшення   якості   житлово-комунальних  послуг  та

поліпшення  санітарного  стану.

                                          Законодавчим   підгрунтям  розроблення  програми є;

 

 • Закон  України  «Про держ.  бюджет  на  2016р.»
 • Закон  України  «Про   державне  прогнозування  та  розроблення  програм  економіч-

       ного  і  соціального  розвитку  України»

 • Закон  України  «Про  планування  та  забудову  територій»
 •  Закон  України   «Про благоустрій  населених  пунктів»

                                              Програмою   передбачаються;

Досягнення   взаємоузгодження  регуляторних  функцій  місцевих  органів  виконавчої

влади  та  місцевого самоврядування,  в  створені  позитивного середовища для  розвитку  житлово- комунального  комплексу  та  сільської  іфраструктури.

    Забезпечення  ефективної   інвестиційної   політики  в  галузі   житлово-комунального

господарства  та  соціальної   інфраструктури.

     Приийняття   відповідних  рішень  щодо  розвитку благоустрію та інженнерно-транспортної  соціальної   інфраструктури   та  житлово-комунального  господарства.

      Організація    та    розвиток    передових    технологій    з  залученням  цифрових  за-

собів, які  покращуть  облік  та  проведення   розрахунків  в  плануванні   в  роботі  соціа-

льної   інфраструктури.

        Впровадження  системи  по  створенню  ОСББ  на  території  Грушевської сільської  ради

                 2.Обгрунтування   необхідності

розробки   програми  та  оцінка  тенденцій   розвитку  в  соціальній  сфери.

 

 Житлово-комунальне,  інженерно-транспортне  та соціальна  інфраструктура  є  важ-лива   галузь,    яка  забезпечує    населення,   підприємства   та    організації  неохідними

житлово-комунальними   та  соціальними   послугами,   яке  впливає  на    розвиток  єко-

номічних    взаємовідносин.

       У  галузі   житлово-комунального   господарства    Грушівської  сільської  ради  фун-

кціонує одне   комунальне   підприємство,   яке   обслуговує   практично  всі  комунальні 

об’єкти   а  саме,  система  водопостачання,  системи  водовідведення,   житловий   фонд

який   складається   з  дванадцяти   багато  поверхових   будинків,  а   також   на   балансі 

Грушівської  сільської   ради знаходяться  інші   об’єкти,  такі  як,   дитячий   заклад,  два

заклада   культури,   два    медичних,   чотирі    дороги   з   твердим    покриттям.

          Житлово-комунальне    господатство    є   найбільш    технічно  відсталою   галуззю   

  економіки   з   багатьма   проблемами,   які    останнім   часом   особливо   загострилося.

           Фінансове  становище   комунальних  підприємств,   що  надають   житлово-кому-

нальні  послуги,   незадовільне   і   зумовлене,   насамперед,    постійно   зростаючою за-

боргованостю   з   оплати   послуг   від   населення,   що  недає   динамічно   ровиватися.

             Невирішиним  залишається    питання   фінансування,   утримання,  

оновлення,   розвиток    та    модернізації    діючих    потужностей,    насамперед   водо-

постачання   та   водовідведення  санітарної   очистки  території  сільської  ради. 

             Дійшли   критичної   межі   стан   водопроводів,   та   внутріші   домові  мережі,

як  води  так  і  теплопостачання.  Постійно  погіршується   стан   житлового   фонду.

Для  ліквідації  негативних   наслідків  в  ЖКХ   необхідні  немалі   кошти.  

              Недостатьнє   компютерне  забезпечення , яке  негативно   впливає  на   виконан-

ня    обрахунків   та  роботи   с  правовою   і   фінансовою   документацією.

 

3.  Головні  напрямки  благоустрію  та  розвитку  інженерно-транспортної                                              житлово-комунальної  та  соціальної  інфраструктури.

 Головними  напрямками  розвитку   є;

Удосконалення  системи  управління   інженерно-транспортної житлово-комунальної  та  соціальної  інфраструктури із забезпеченням  цифрової  апаратури (компютерної  техніки).

Виділення  відповідних   коштів   для  проведення  відновлення  робіт  з  водопостачання

населення ,  як   водопроводної  так  і   криничної.

                 Зменшити   витрати   та   втрат   енергоносіїв   у   житлово-комунальному   гос-

подарстві, проведення  ефективної   енергозберігаючої   політики.

                  Вести  жорсткий  контроль  за  виконанням   програми   оснащення   житлово-

го   фонду    приладами  обліку   витрат   споживання   води  та  теплової  енергії.

                  Залучити  інші   джерела    фінансування,    у   тому   числі   кошти  на  розви-

ток    інженерно-транспортної,    житлово-комунальної  та  соціальної  інфраструктури,

кошти  населення,   кридитні   та  інші.

                    Вжити  заходів  дотримання  вимог  правил  надання  послуг  населення   на

тепло,   та    водопостачання.

                     Розробити  документацію  на  проведення  робіт   по   будівництву  двух 

водонапірних  башт   для  покращення   водопостачання  населення,  також  провести

укладку   нового  водогону   від   коптажу  до  основної  водомережі  в  кількості 250 м.

                      Провести  невідкладні   роботи  по  відновленню   водопостачання  з кри-

ниць   по   вул. Войнаральській  та   в  селі   Василівка  по   вул.  Степова

                     Залучити  кошти  проведення  робіт    по   ремонту    доріг   в  с.Грушівка,

по  вул.Вишнева,  та   ремонту   дорожного   покриття   на  пл.Леніна.

                      Встановити  прилади  обліку  теплової  енергії  в   будівлях   бюджетних  закладах.

                       Поліпшення  санітарного  стану  в  населених  пунктах  Грушівської  сіль-

ської  ради.

4. Заходи,  які  неохідно  впровадити по благоустрію та розвитку

інженерно-транспортної житлово-комунальної  та  соціальної  інфраструктури.

 

   1.Модернізація  управління    соціальної  інфраструктури;

-   придбання  компютерної  техніки.

-   розробка  планово-кошторисної  документації  на  проведення будівельних  робіт.

2.Розвиток  і  реконструкція  водопровідної  та  водовідводної  мережі.

-   будівництво і  реконструкція   споруд  водопостачання, та  встановлення  лічильників.

-   будівництво і  реконструкція   споруд  водовідведення.

-   реконструкція  колодязів  питної  води.

-   розвиток  і  реконструкція  пеплопостачання,  та  встановлення  лічильників.

3. Заходи  у  сфері  благоустрію  та  комунального   обслуговування.

-   капітальний  ремонт  та  реконструкція  вулично-шляхової  мережі.

-   модернізація  зовнішнього  освітлення.

-   провести  ремонт  моста  по  вул. Північній.

-    будівництво  башти  рожновського  на  80  м.куб

-   проведення заходів  по упорядочинні   сміттезвалища.

    Зведені   показники   вартості  і   джерел   фінансування  заходів  поблагоустрію

 та розвитку  інженерно-транспортної,   житлово-комунальної  та  соціальної  інфраструктури   приведені  у  таблицях   до  цієї   Програми  (додаток  № 1).  Та  інформації( додаток  № 2)

                      5. Фінансове забезпечення Програми

Реалізацію Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів:

 • державного бюджету за рахунок спеціальних фондів;
 • капітальних вкладень, що виділяються з районного бюджету на розвиток соціальної сфери населених пунктів;
 • капітальних вкладень, передбачених у місцевих бюджетах ;
 • добровільних внесків підприємств, установ, організацій та окремих громадян.

                                                                                                                                             Додаток  №1.

 

 

п-п

 

 

Перелік  заходів

 

 

 

2015 -2020 рік.

 

 

Кіл.один.

 

Вартість

           У тому числі  за  рахунок

Держ.бюд.

Міс.бюд.

Кошти

підприєм.

Інші

надход.

 1

Реконструкція  водо-

мережі

       1

 

 4000 гр

 

4000 гр

 

 

 2

Реконструкція  коло-

дязів

2

1000 гр

 

1000 гр

 

 

 3

Ремонт  дорожного

покриття

2

41800 гр

40000 гр

1800 гр

 

 

 4

Установка  теплових

лічильників

1

4000 гр

 

4000 гр

 

 

 5

Придбаня  компюте-

ра

1

2000 гр

 

2000 гр

 

 

 6

Вивіз  несанкт.сміт-

ників

        2

1000 гр

 

1000 гр

 

 

  7

Кап-ремонт  мосту

вул.Північна.

        1

800 гр

 

800 гр

 

 

  8

Ремонт внутрішніх-домових тепломереж

 

        1

1000 гр

 

 

 

1000 гр

   9

Модернізація  зов-

нішнього освітлення

        1

 

300 гр

 

300 гр

 

 

 

 

 

Виготовлення дозві-лу на  спец-водокористування

 

1

 

3000 гр

 

 

3000 гр

 

 

    Всього:

       12

59000 гр

40300 гр

17700 гр

 

1000 гр

                     

 

                                                                                                               

 

 

 

 

              по  перспективному благоустрію  та  розвитку  інфроструктури  території                                     Грушівської  сільської  ради

 

                                                                                                                        Додаток №2

№п/п

                                     Н А З В А       З А Х О Д У

Орієнтована ціна

1.

Реконструкція  водопостачання (установка  башти – 2 шт.)-

270  п.м.

114  тис.грн.

2.

Проект  на   капітальний  ремонт  очистних  споруд  с.Грушівка

200  тис.грн.

3.

Капітальний  ремонт  очистних  споруд  с.Грушівка

750  тис.грн.

4.

Заміна  огорожі  території  ДНЗ  с.Грушівка – 450 п.м.

42   тис.грн.

5.

Будівництво  тіньового  навісу  в  ДНЗ  с. Грушівка

50  тис.грн.

6.

Реконструкція  клуба  с.Благодатівка

240 тис.грн.

7.

Продовження  будівництва  газопровода  високого  тиску

с.Грушівка   вул. Романова – 750 п.м.

210 тис.грн.

8.

Будівництво  дороги  з  твердим  покриттям  с.Грушівка

вул. Зелена – 750 п.м.

700 тис.грн.

9.

Ремонт  дороги  з  твердим  покриттям  с.Благодатівка

вул. Перемоги  -- 630 п.м.

150 тис.грн.

10.

Будівництво  дороги  з  твердим   покриттям  с.Благодатівка

до   кладовища  --  310 п.м.

70 тис.грн.

11.

Будівництво   водомережі  с.Благодатівка  --450 п.м.

18  тис.грн.

12.

Ремонт  покрівлі  четирьохповерхового  будинку  с.Грушівка

вул.Вишнева,3  --  1500  м 2

80  тис.грн.

13.

Капітальний  ремонт  мосту  через  річку  с.Грушівка  вул.Північна

60  тис.грн.

14.

Продовження  будівництва  дороги  з  твердим  покриттям

с. Грушівка  вул. Вишнева  --470 п.м.

400  тис.грн.

15.

 

Проведення  впорядкування    сміттезвалища  в  с.  Грушівка

 

         5.0  тис.грн

 

16.

 

Створення системи зелених насаджень ( парків, скверів, алей  висадження  зелених  насаджень в  кіл 70-ти.шт

 

       1.5.тис.грн

 

17.

 

 

Розробити  та  скласти  карту  закріплення  санітарних  зон за зем-

лекористувачами  та  закладами   комунальної  сфери.

 

-

 

 

18.

Залучити  до контролю  за виконанням  норм  та  правил благоуст-

рію  населених  пунктів  Грушівської  сільської  ради  дільничого

інспектора,  та посилити  роботу  адміністративної  комісії.

-

 

 

 

 

 

       

Виконавчий комітет                                                                            

Грушівський  сільський  голова:                                                                                  

 

 


ПРОГРАМА

ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ  ЗЕЛЕНИХ  НАСАДЖЕНЬ

НАСЕЛЕНИХ  ПУНКТІВ  на  території  Грушівської  сільської  ради

 НА  ПЕРІОД 2015 - 2020 РОКІВ

 

1. Загальні  положення

 

         В  Грушівськії  сільській  раді  велике значення надається озелененню  та  благоустрою територій. Однак, обсяг коштів, які виділяються з сільського бюджету  на ці цілі не дозволяє  виконувати роботи  з  утримання об’єктів  благоустрою  у відповідності до нормативних вимог, оскільки одночасно з роботами, пов’язаними з поточним  утриманням  існуючих  зелених  насаджень необхідно  проводити посадку  нових дерев та чагарників, відновлення квітників,  створювати нові  об’єкти  озеленення.

         Програма збереження зелених насаджень населених пунктів в Грушівській  сільській  раді  на 2015 – 2020 роки визначає основні  пріоритети  озеленення  сільських населених  пунктів протягом наступних 5  років.

 

2. Нормативна  база  Програми

 

         Закони  України «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про захист рослин», «Про рослинний світ», правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджені наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року №105, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за  №880/12754, інструкція з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України, затверджена наказом Держбуду України від 24 грудня 2001 року №226, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2002 року за №182/6470, Методичні рекомендації щодо обліку зелених насаджень у  населених пунктах України затверджені наказом Мінбуду України від 22 листопада 2006 року №386, Положення про систему моніторингу зелених насаджень, затверджене  наказом   Мінжитлокомунгоспу  України від 4 серпня 2008 року №240,  зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2008 року №981/15672.

 

 

 

 

3. Мета Програми

 

         Основною метою Програми є охорона, збереження та відтворення  в селах  існуючих   зелених  насаджень та  утримання їх у впорядкованому  стані.

 

4. Завдання  Програми

 

- забезпечення  максимального озеленення територій населених пунктів сільської  ради;

- доведення якісних та кількісних показників  об’єктів озеленення до  рівня  нормативних;

- проведення  інвентаризації  та паспортизації  існуючих  зелених  насаджень сіл  сільської  ради;

- вжиття  заходів  щодо боротьби із  шкідниками  та хворобами  зелених  насаджень;

- пропагування  в дитячому  дошкільному  закладу та учнівському  колективу важливості  збереження  та збільшення  зелених  насаджень в населених пунктах сільської  ради,  а також  впливу зелених насаджень  на покращення екологічної  ситуації  та  на  здоров’я  людей.

 

5. Шляхи  реалізації  Програми

 

Реалізація заходів Програми забезпечується органам  місцевого  самоврядування  Грушвсьської  сільської  ради  та з допомогою структурних  підрозділів Купянської  районної  державної  адміністрації.

 

6. Фінансування заходів Програми

 

Фінансування заходів Програми передбачається з місцевих бюджетів та за рахунок  інших  коштів, не  заборонених  чинним  законодавством.

 

7. Заходи Програми

 

№  п/п

Зміст заходу

Виконавці

Термін  виконання

Джерело фінансування

1.

Організація проведення робіт  з  посадки дерев та чагарників на вулицях  та кварталах, прилеглих територіях підприємств, установ, організацій в межах населених пунктів сільської  ради

Виконком

сільської ради

2015 - 2020

Місцевий бюджети, інші джерела фіна-нсування,не заборонені за-конодавством

2.

Організація проведення робіт із догляду за квітниками (поливання, прополювання, розпушування ґрунту, прибирання стебел) в межах населених пунктів сільської ради

Виконком

сільської, ради

2015 – 2020

Місцевий бюджет, інші джерела фіна-нсування, не заборонені за-конодавством

3.

Організація проведення робіт із захисту зелених насаджень від шкідників і хвороб  на території  населених пунктів

Грушівської  сільської  ради

Виконком

Сільської ради управління агропромис-лового комплексу райдерж-адмінінстрації

2011 – 2015

Місцевий бюджет, інші джерела фіна-нсування, не заборонені за-конодавством

4.

Проведення інвентаризації та паспортизації зелених насаджень, розташованих на земельних ділянках, що не передані у власність чи користування

Виконком

сільської ради

2015-2018

Місцевий бюджет, інші джерела фіна-нсування, не заборонені за-конодавством

5.

Проведення  роз’яснювальної  роботи  щодо необхідності проведення інвентаризації та паспортизації  зелених  насаджень   серед  балансоутримувачів, підприємств, установ, організацій та громадян, що мають у власності чи користуванні земельні ділянки, на яких розташовані зелені насадження

Виконком

сільської, ради, редакція районної газети «Вісник Купянщи-ни», відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадські-стю апарату райдерж-адмінінстрації

2015-2020

Місцевий бюджет, інші джерела фіна-нсування, не заборонені за-конодавством

6.

Проведення  тематичних  занять з  метою  пропагування  збереження  зелених  насад-жень у  дитячому  дошкі-льному закладі та серед  учнів-ської  молоді  села. Еко-логічне виховання населення, дітей дошкільного та шкільного віку

Відділ освіти райдерж-адмінінстрації

щороку

Місцевий бюджет, інші джерела фіна-нсування, не заборонені за-конодавством

7.

Проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних зелених насаджень та таких, що досягли вікової межі на вулицях населених пунктів району

Виконком

Сільської  ради

щороку

Місцевий бюджет, інші джерела фіна-нсування, не заборонені за-конодавством

8.

Проведення робіт з обрізання зелених насаджень (формувальне, санітарне й омолоджувальне), догляд за живоплотами на територіях населених пунктів

Виконком

сільської ради

щороку

Місцевий бюджет, інші джерела фіна-нсування, не заборонені за-конодавством

9.

Розробка проектів з озеленення та реконструкції при берегової

смуги  біля  ставків  та  річок

Виконком сільської ради

2016-2017

Місцевий бюджет, інші джерела фіна-нсування, не заборонені за-конодавством

10.

Залучення дітей шкільного віку до участі в благоустрою територій,

розташованих біля шкіл, шляхом висаджування дерев, чагарників, квітів тощо.

Виконком

сільської ради,

керівництво

школи

щороку

Місцевий бюджет, інші джерела фіна-нсування, не заборонені за-конодавством

11.

Щорічне проведення конкурсу на «Кращий санітарний стан будинків, вулиць населених пунктів» з визначенням найкращої озелененої території

Виконкоми

сільських, селищної рад

щороку

Місцевий бюджет, інші джерела фіна-нсування, не заборонені за-конодавством

12

Організація та проведення інвентаризації та паспортизації об’єктів озеленення населених пунктів

Виконком

сільської

щороку

Місцевий бюджет, інші джерела фінансування

 

 

13.

Ремонт та реконструкція вуличних зелених насаджень на вулицях населених пунктів Грушівської сільської  ради

Виконком сільської ради

щороку

Місцевий бюджет, інші джерела фіна-нсування, не заборонені за-конодавством

14.

Розширення породного складу дерев та чагарників, які використовуються на прибудинкових територіях

Виконком

сільської ради

щороку

Місцевий бюджет, інші джерела фіна-нсування, не заборонені за-конодавством

15.

Відведення земельних ділянок для розсади   декоративних  дерев  та  кущив

 Грушівська  сільська рада,

приватні підприємці

2016-2017

Місцевий бюджет, інші джерела фіна-нсування, не заборонені за-конодавством

 

 

 

Виконавчий  комітет  Грушівської  сільської  ради

 


 

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Грушівської сільської ради  на 2016 -2020 роки.

 

 

І. Вступ.

1.1.  Пріоритетні цілі та завдання діяльності Грушівської сільської ради на 2015-2020 ріки.

 

Програма соціально-економічного розвитку Грушівської сільської ради на 2016-2020 р. (далі - Програма) розроблена відповідно до вимог законів України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про місцеве самоврядування в Україні",  Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету міністрів України №385 від 06.08.2014 р.

У Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної та культурної діяльності Грушівської сільської ради на 2016-2020 р., спрямовані на розвиток Грушівської сільської ради – роботи з  благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт на об’єктах комунальної та інших форм власності, поповнення дохідної частини бюджету, з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення сіл Грушівської сільської ради а саме с. Грушівка, с. Благодатівка, с. Василівка,с.Садове.

Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету Грушівської сільської ради, субвенцій з державного, обласного чи районного бюджету, коштів підприємств та інвесторів.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються сесією Грушівської сільської ради за поданням сільського голови або відповідних постійних депутатських комісій.

Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками року.

Станом на 01 січня 2015 року  площа Грушівської сільської ради становить 4105 га. Сільських комунальних доріг, складає–5,5км.   Водопровідні мережі із задовільним станом – 5,5 км, з незадовільним, що потребують заміни або нового будівництва-1.0км.

У селах Грушівської сільської ради  працюють наступні соціально-культурні, освітні та медичні заклади: два будинки культури,  Грушівська загальноосвітня школа, ДНЗ «ВИШЕНЬКА»,амбулаторія сімейної медицини один ФАП,  на території сіл функціонує 6-торгівельних закладів - 4 продуктових магазинів, 1- господарський та спеціалізований магазин, автозаправна станція,  1 заклад громадського харчування.

 

Стратегічною метою сільської ради є виконання наступних робіт:                 

- проведення робіт з реконструкції існуючих водопровідних мереж та будівництво нових зокрема по вулицях Весняна в селі Благодатівка;

- поступове асфальтування доріг;

- підтримка  та розвиток духовно-релігійних установ;

- ремонт футбольного стадіону з трибунами на 560 місць;

- розвиток дорослого та дитячого футболу;

- будівництво дитячих майданчиків;

- розвиток КП «Грушівський сількомунхоз»;

- благоустрій кладовищ.

- проведення ремонтних робіт очисних споруд;

- ліквідація не санкційованих звалищ сміття;

- організацію вивезення сміття від помешкань жителів;

- проведення робіт з освітлення вулиць сіл Грушівської сільської ради;

- встановлення авто-зупинок;

- проведення ремонтів житлового фонду Грушівської сільської ради;

Загальний очікуваний ефект від реалізації програмних цілей – підвищення рівня благоустрою села Грушівка, розвиток духовно-культурних та спортивних закладів, підвищення рівня надання послуг КП «Грушівський сількомунгосп».

 

                                                 ІІ. Соціальна сфера.

 

2.1. Демографічна ситуація.

 

Демографічна ситуація, що склалась в селах Грушівської сільської ради, характеризується зменшенням кількісті населення впродовж останніх 5-ти років. На фоні загальнодержавного та районного зменшення кількості жителів,  Це пояснюється в першу чергу міграцію населення через вигідне розташування сіл, адже поруч обласний та районний центри.

Як і загалом в Україні, в Грушівській сільській раді смертність перевищує народжуваність, так в 2015 році народилось 8 дитини, померло  33 осіб.

Для порівняння в останні 5 років у   Купянському районі смертність перевищує народжуваність на  30%.

В селах Грушівської сільської ради зареєстровано близько 1537 осіби, але фактично в селі проживає, разом з незареєстрованими мешканцями, понад 1754 осіб.

Більшість факторів, які впливають на демографічну ситуацію в селах Грушівської сільської ради, формуються на загальнодержавному рівні і залежать від фінансово-економічного стану та добробуту населення. Подолання фінансової кризи та поліпшення економічного стану населення, що в свою чергу призведе до досягнення сталого демографічного розвитку, нормалізації і відтворення населення, є тривалим і складним процесом.

 

2.2. Завдання сільської ради та центру соціальних служб:

 

- всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя;

- запровадження правової, психолого-педагогічної та організаційно-методичної системи з метою створення оптимальних соціально-економічних умов для повноцінного виховання дітей у сім`ї;

- забезпечення соціальних заходів, спрямованих на вихід сімей із складних життєвих обставин;

- проведення інформаційних кампаній, спрямованих на пропаганду національного усиновлення, пошук та виявлення потенційних прийомних батьків та батьків-вихователів та мотивацію їх до створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

- забезпечення соціального супроводу різних категорій сімей, прийомних сімей;

- cприяння дотримання державних гарантій щодо дітей, які влаштовані у прийомні сім`ї та під опіку чи піклування громадян.

 

2.3. Підтримка сім’ї, дітей та молоді.

 

У ході економічного  та соціального реформування з’явився ряд несприятливих факторів, які негативно впливають на стан сімей. Передусім це стосується демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, економічного стану сімей, сімейного безробіття, виховання дітей у сім`ї та їх навчання. Потребують розв’язання проблеми професійної підготовки, продуктивної зайнятості, охорони здоров’я, соціального забезпечення.

Останніми роками спостерігається нестабільність рівня життя більшості сімей  на території Грушівської сільської ради

Потрібно відмітити статистику по селам сільської ради:

-       багатодітні сім'ї  – 6;

-       діти-інваліди – 3;

-       діти, позбавлені батьківського піклування – 1;

-       неблагополучні сім’ї, що знаходяться на обліку – 20;

-       діти, що перебувають на обліку в службі у  справах неповнолітніх - 0.

 Вцілому діяльність районного відділу характеризується стабільним рівнем забезпечення умов надання безкоштовних соціальних послуг в територіальній громаді сільської ради.

З метою збереження родинних стосунків, надання соціальної підтримки сім’ям, які потребують допомоги, запобігання раннього соціального сирітства, реалізується   район-ною службою сімї і молоді”.

За відповідний період роботи до служби звернулося більше 16 осіб, не враховуючи сім’ї, яким надаються постійні послуги, спрямовані на подолання складних життєвих обставин, в яких вони опинилися. Клієнтам і сім’ям під соціальним супроводом  надаються  інформаційні, соціально-педагогічні, соціально-медичні, юридичні та соціально-економічні послуги. Сільською радою та закладами проводяться свята як ВеликденьДень знань, День інвалідаДень св. Миколая. Проводиться сільське свято до Міжнародного Дня сім’ї,започатковане свято «Грушівська калина» «День села» Грушівці та селі Благодатівка.

           

Основні завдання, які будуть реалізовані через Грушівську сільську програму «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  на 2016-2020 рік».

 Підтримка обдарованих дітей з соціально-незахищених категорій сімей шляхом проведення конкурсів, виставок, фестивалів тощо – 1,0 тис.грн.

 Святкування та надання подарунків дітям із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах  до  Дня св. Миколая,новорічних  свят, Великодня, Дня інваліда, Дня знань. Проведення Міжнародного Дня сім’ї – 1,6 тис.грн.

   Виплати допомоги на поховання – 6,0 тис, гр.

 

2.4. Зайнятість населення та ринок  праці.

 

На території сільської ради розташовано понад 7 підприємств, установ та організацій, в яких працює близько 148 чоловік, 80% з яких - місцеві жителі.

Всього в Грушівській сільській раді зареєстровано близько 0,618 тис. працездатного населення, таким чином, в селі працює лише кожен третій, близько 40% працюють в м.Харкові; у м. Купянську та інших населених пунктах району - близько 7%, ще 3% -в інших населених пунктах.

Станом на 01 січня 2015 року у Купянському районному центрі зайнятості на обліку рахуються 14 безробітних жителів Грушівської сільської ради.

На початку 2002 року в селах розпочав роботу  ТОВ « Садагроінвест» ТОВ  займається вирощуванням сільськогосподарської продукції,загальний штат якого на сьогодні складає 21працівник, з яких 18 – з других населених пункті району. Враховуючи непрості часи для підприємництва, сільська рада в межах та в міру своїх можливостей пішла на зустріч підприємцям села, встановивши податок на нерухоме майно на рівні 0,5% від розміру мінімальної заробітної плати за 1 м2 (при можливому максимумі 1%), що складає 6,09 грн/м2.

 

Основні завдання та заходи на 2016-2020 рік:

 

●  Сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття.

  Сприяння розвитку підприємництва.

●  Виділити з бюджету Грушівської сільської ради кошти для оплати громадських робіт спільно з Купянським  центром зайнятості – 10.00 тис.гр

   Виплата коштів учасникам АТО – 5,0тис,гр.

                                        

                                                ІІІ. Гуманітарна сфера.

           3.1. Охорона здоров’я.

 

На території Грушівської сільської ради функціонує 2 медичних установи:

1.  Комунальний заклад «Купянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Грушівська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини.

3. Благодатівський ФАП.

 

Заклади знаходяться на утриманні районного та обласного бюджетів,.

У  Грушівській  амбулаторії загальної практики – сімейної медицини – 11 медпрацівників.

Загальна кількість ліжок в стаціонарі – 10, обслуговуються жителі сіл Грушівської сільської ради та Нечволодівській сільській раді, Великою проблемою лікарні є нагальна потреба проведення капітального ремонту приміщення амбулаторії – підлога, внутрішній ремонт стін та стель, внутрішньої електромережі, встановлення склопакетів.

В останні роки в амбулаторії встановлено три нових металопластикових вікон, та проведено роботи з ремонту частини приміщень всередині,  які фінансувались, як з районного,  так і з сільського бюджетів а також з власних коштів працівників. Але постійно існує проблема з нестачею пального. Сільська рада в попередні роки допомагала, в цьому році аналогічно з сільського бюджету буде надано допомогу.

Серед захворювань в селі найбільш поширені захворювання серцево-судинної, дихальної системи та різноманітні травми.

В минулому році Грушівською амбулаторією  було  здійснено близько 125 виїздів на виклики. Щотижня в середньому 15 виїздів, та проведенно 216 прийомів громадян з них  130 в других населених пунктів других сільських рад.

 

Основні завдання та заходи на 2016-2020 рік:

 

● Здійснювати допомогу на нагальні потреби медичних закладів за рахунок меценатів та шляхом субвенції міжбюджетного трансферту бюджету сільської ради.

● Субвенція Купянській центральній районній лікарні на проведення робіт по утепленню  відділення  Грушівській амбулаторії10,0 тис.грн.

●Субвенція Купянській центральній районній лікарні на відділення Грушівській амбулаторії на придбання медичного обладнання – 6,7тис.грн.

● Субвенція на ремонт автомобіля швидкої допомоги для Грушівської амбулаторії загальної практики  сімейної  медицини – 16,0 тис.грн.

 

3.2. Освіта

 

На території налічується загальноосвітня школа яка знаходяться на утриманні відділу освіти Купянської РДА,  ДНЗ « ВИШЕНЬКА» за рахунок Грушівської сільської ради. Одним з головних питань для села є утримання цих об’єктів як державного бюджету так і місцевого. На сьогодні діти Грушівської сільської ради відвідують дитячий дошкільний навчальний заклад в селі Грушівка, загальна кількість вихованців складає 52 дитини,

колектив вихователів складається з 18 чоловік. Грушівську ЗОШ відвідує 134 дити-ни,вчительський склад складає 32 вчителя. Грушівською сільською радою на утримання  дітей перераховано Грушівському ДНЗ «ВИШЕНЬКА» 305,0 тис.грн.

 У минулому 2014 та в 2015 році в Грушівську ЗОШ сільська рада перераховувала кошти кількості 16,0 тис.гр  на проведення ремонтних робіт.

 

 Основні завдання та заходи на 2016-2020 рік:

● Здійснювати допомогу на нагальні потреби шкіл за рахунок меценатів та сільського бюджету;

а саме:

● Здійснити допомогу в потребі школі в придбані леноліуму для покритя підлоги в коридорі  за рахунок меценатів та сільського бюджету – 65, 0 тис,гр..

Проведення реконструкцію системи опалення в приміщенні школи - 25,0 тис.гр.

Субвенція на поточний ремонт приміщень Грушівської  ЗОШ,– 60,0 тис.грн.

  Субвенція на утримання  ДНЗ « ВИШЕНЬКА»,– 360,0 тис.грн.

 

3.3. Культура та духовність.

 

На території села Грушівка розміщені наступні заклади культури та духовності:

1. Грушівський сільський клуб. (вул.Войноральского- 11);

2. Грушівська Бібліотека (по вул.Войноральській-11);

3. Благодатівський сільський клуб.(вул. Весняна – 15/6).

З вище перерахованих закладів є власністю територіальної громади села тільки сільські клуби які знаходиться на балансі сільської ради.

Протягом 2015 року в сільських клубах відкрито нові гуртки – спортивного танцю,  станом на сьогодні їх відвідує 15 дітей. У найближчих планах – відкриття кінотеатру.

В актових залах сільських клубів  проводяться святкові заходи, концерти, збори.

Для повного завершення ремонтних робіт та повної укомплектації необхідним обладнанням та матеріалами сільським клубам необхідно близько 70 тис.грн. Це в першу чергу оснащення сцени сучасним обладнанням, придбання костюмів для виступів вихованців закладу, придбання потужного  генератора  для аварійного енерго-забезпечення, проведення косметичного ремонту фасаду будівлі Грушівського сільського  клубу.

У міру своїх можливостей сільська рада здійснює допомогу іншим вище перерахованим закладам. 

 

Основні завдання та заходи на 2016-2020 роки:

 

●  Почати повну  комплектацію необхідним музичним обладнанням та матеріалами для проведення масових заходів  на свята – 50.0 тис.грн.

●  Здійснювати допомогу на нагальні потреби закладів культури та духовності за рахунок спонсорів та шляхом  субвенції міжбюджетного трансферту через районний бюджет- 45 тис.гр..

На святкування  «День Села» «Масляна» «Новий рік» забезпечити фінансуван-ня послуг  по монтажу та демонтажу сцени, звукового обладнання, придбання кві-тів, листівок, тощо - 18,0 тис.грн.

 Проведення свята конкурсу «Грушівська калина»  8,0 тис,гр.  

  Субвенція на утримання сільських клубів – 134,тис.гр.

 

3.4. Фізична культура і спорт

 

Сільською радою виготовити  проект будівництва сільського стадіону на 560 посадових місць. Поновити роботу спортивного клубу  «Грушівський юніор» де було 28 вихованців яки приймали участь в районних спортивних змаганнях, де отримували призові нагороди.

Сформувати команду настольного тенісу, та команду  з шахів і шашків.

 

Основні завдання та заходи на 2016-2020 роки:

 

● Розвиток футбольного клубу «Грушівський юніор», забезпечення матеріально-технічним обладнанням;

●Будівництво трибун на футбольному стадіоні села Грушівка  - 140,0 тис.гр.

Придбання футбольної форми та спортивного інвентаря – 25,0 тис.грн.

 

 

IV. Основні напрями соціально-економічного розвитку сіл Грушівської сільської ради.

 

4.1. Ресурсне забезпечення розвитку села.

Цілями діяльності сільської ради є підвищення ефективності фінансово-бюджетної діяльності, забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи в умовах фінансово-економічної кризи шляхом зміцнення та збільшення дохідної частини бюджету, підвищення ефективності, оптимізації раціонального використання бюджетних коштів.

Фінансово-бюджетна діяльність - це основний інструмент регулювання та стимулювання економічних і соціальних процесів в селі, що реалізується за рахунок бюджетних ресурсів, власних коштів підприємств, установ та організацій, коштів позабюджетних фондів та коштів інвесторів.

В останній  рік сільський бюджет стабільний, що дозволяє виконувати його дохідну частину. Видаткова частина бюджету виконується на 70%. Це гальмує, а інколи і унеможливлює виконання запланованих робіт та заходів. 

Основними по наповненню сільського бюджету є доходи від місцевих податків і зборів (земельний податок, орендна плата за землю, єдиний податок, податок на нерухоме майно тощо).

Однією з головних статей доходу для села в останній рік це плата земельного податку, загальна площа склала 4105 га. Це позитивно вплине на розвиток села та його бюджету.

В минулому році виготовлено та затверджено нову нормативно-грошову оцінку землі в межах села – базова вартість одного м2– 113,22 грн. (попередня діяла з 2009 р. – 72,22 грн./м2).  Згідно цієї оцінки вартість оренди та земельного податку на землю збільшилась в 1,5-2,0 рази, в залежності від місця розташування земельної ділянки.

Як видно з видаткової частини сільського бюджету останніх років, сільська рада досить серйозно дотує КП «Грушівський сількомунхоз». Це покриття затрат, що зазнає підприємство, у зв'язку з заниженими тарифами для населення на водопостачання та сміттєвивіз.

 

Основні завдання та заходи на 2016-2020  роки:

 

Забезпечити виконання дохідної частини бюджету.

 Забезпечити своєчасну та в належних розмірах сплату фізичними та юридичними особами податків, зборів та обов'язкових платежів до сільського бюджету.

Внести зміни до договорів оренди землі з підприємствами, що знаходяться в межах села, в частині орендної ставки та суми оплати.

Здійснювати продаж землі (викуп з оренди) за прийнятну вартість.  

Поглибити співробітництво з інвесторами, що отримали в минулі роки земельні ділянки в оренду на умовах вкладання інвестицій в розвиток села.

Переглянути тарифи на комунальні послуги відповідно до їх реальної вартості, що в свою чергу зменшить видаткову частину сільського бюджету та дасть змогу вивільнені кошти направити на розвиток інфраструктури села.

 

Очікувані результати:

 

Стабільне функціонування бюджетної системи.

  Збільшення дохідної частини сільського бюджету.

  Підвищення ефективності використання бюджетних коштів, що дозволить ефективно їх залучати на вирішення першочергових заходів у житлово-комунальній та соціальній сферах.

Покращення матеріально-технічної бази Грушівського КП.

 

4.2. Розробки та виготовлення схем та проектів.

 

На сьогодні сільською радою не виготовлено державні акти на право постійного користування земельними ділянками, на яких знаходяться об’єкти нерухомості комунальної власності та ділянки під перспективне будівництво на них об’єктів соціального та культурного призначення.

Так не виготовлено акти на земельні ділянки під приміщеннями сільської ради, будинку культури, гуртожитку. Відведено земельні ділянки та не виготовлено акти на право постійного користування під дитячим садком та сільським стадіоном.

Згідно законодавства у разі відсутності даного акту неможливе будівництво чи капітальний ремонт об’єктів, що знаходяться на даній земельній ділянці.

У 2016 році необхідно продовжувати роботи із виготовлення проектів асфальтування сільських доріг, провести інвентаризацію земель, що увійшли в межі села та розробити детальні плани до генерального плану села.

 

Основні завдання та заходи на 2016-2020  роки:

 

Розроблення містобудівної документації для будівництва очисних споруд та кладовища – 460,0 тис.грн.

  Розроблення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту доріг – 100,0 тис.грн.

  Розробка проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту покрівлі гуртожитку села Грушівка за адресою пл.. Леніна 2 –34,0 тис, гр.

● Розробка проектно-кошторисної документації на освітленя нас.п. – 46,0.тис,гр.

 

4.3. Поліпшення сільського середовища життєдіяльності, розвиток інфраструктури (благоустрій).

 

4.3.1. Розвиток дорожньої інфраструктури.

 

Загальна довжина доріг в Грушівської сільської ради складає 11,3 км. Комунальних доріг на вулицях, де забудова домогосподарств складає понад 50%, складає – 8,0 км. З них заасфальтовано 7,6 км. В останні шість  років  протяжність комунальних доріг склала близько 5,1 кілометрів. На сьогодні сільська рада звертатиметься до Купянської  РДА з клопотанням про виділення коштів для асфальтування доріг сільських доріг. В минулому році, у зв’язку з складним фінансово-економічним  станом в країні, відповідно не було виділено коштів на роботи з асфальтування, ніж в попередні роки. Так


 

ДСНС України

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Куп’янський районний відділ

пл. Жовтнева, 17, м. Куп'янськ, Харківська обл. 63705, тел./факс (05742) 2-23-55

Web: http://www.kharkiv.mns.gov.ua        код ЄДРПОУ 38631015         E-mail: Sgpch44@kharkiv.mns.gov.ua

«10» січня   2015 року    № 390                              

 

 

 

Голові Грушівської сільської ради

 

 

Паламарчуку Л.А.______________________

 

 

Харківська обл., Куп’янський р-н,                      с. Грушівка.

    

 

  Шановний Леоніде Анатолійовичу!

 

 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України,  постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1999 р. № 1943 «Про стан пожежної безпеки та заходи щодо її поліпшення» з метою посилення протипожежного захисту та зміцнення матеріально-технічної бази пожежно-рятувального підрозділу в м. Куп’янську, відповідно до ст.42 закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”  прошу Вас розглянути питання щодо внесення та затвердження на сесії виконкому сільської ради «Комплексної програми запобігання виникнення пожеж та зменшення їх наслідків на території Грушівської сільської ради Куп’янського району на 2015-2017 р.», проект якої додається.

 

 

 

 

 

Начальник                                                                                   О.М. Мокренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

«Комплексної програми запобігання виникнення пожеж та зменшення їх наслідків на території Грушівської сільської ради

Куп’янського району на 2015-2017 р.р.» (далі - Програма)

 

 1. Ініціатор розроблення Програми: Куп’янський районний відділ ГУ ДСНС України у Харківській області.
 2. Дата, номер, і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми: Кодекс цивільного захисту України, закон України «Про загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки» від 7.06.2012 №4909-VІ.
 3. Розробник Програми: Куп’янський районний відділ ГУ ДСНС України у Харківській області.
 4. Співрозробники Програми: Грушівська сільська рада.
 5. Відповідальні виконавці Програми: Куп’янський районний відділ ГУ ДСНС України у Харківській області.
 6. Учасники Програми: Грушівська сільська рада, Куп’янський районний відділ ГУ ДСНС України у Харківській області.
 7. Термін реалізації Програми: 2015-2017 роки.

            Етапи виконання Програми: щоквартально, поетапно, протягом одного року.

 1. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми: сільський бюджет.
 2. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми: всього  60,000 грн.

9.1. Кошти бюджету сільської ради – 60,000  грн.

9.2. Інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством – грн.

 

 

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

У цілому за 2014 рік в м. Куп’янськ та  районі зареєстровано 255 пожеж, внаслідок яких загинуло  13 чоловік та травмовано  4  особи. Пожежами знищено 86 будівель та споруд, завдано збитків у сумі понад 5 млн. 934 тис. гривень. На території Грушівської сільської ради виникло 8 пожеж, загиблих та травмованих не було.

Незадовільний стан справ з пожежами та їх наслідками свідчить про необхідність  розв'язання проблеми охорони життя людей, національного багатства і навколишнього природного середовища, що потребує посилення протипожежного захисту об’єктів та населених пунктів.

Обмежене фінансування заходів, передбачених на підвищення рівня  протипожежного захисту, населений пунктів та об'єктів, призвело до того, що Куп’янський районний відділ ГУ ДСНС на 85 відсотків укомплектований пожежною технікою яка вичерпала свій моторесурс і за строками використання підлягає списанню.

Недостатність коштів не дає змоги районному підрозділу ГУ ДСНС позитивно вирішувати питання щодо розроблення і придбання сучасних зразків пожежної техніки, обладнання, засобів зв’язку та індивідуального захисту особового складу.

В районі не організована належним чином робота із забезпечення пожежної безпеки в сільській місцевості, де щороку виникає майже третини усіх пожеж, а гасіння їх значно ускладнюється через затримку з прибуттям до місця пожежі пожежного підрозділу.

На сьогодні в районі створено і функціонує лише 1 підрозділ місцевої пожежної охорони (МПО с. Курилівка-1). До теперішнього часу відповідно до розпоряджень ХОДА № 245 від 01.08.03 р. та № 338 від 26.08.04 р. підрозділи місцевої пожежної охорони не створені в смт. Ківшарівка, с. Петропавлівка та відповідно до розрахунку проведеного УІЦЗ ДСНС України в с. Гусинка, с. Сенькове.

Проблемним питанням також є фінансування існуючого підрозділу МПО с. Курилівка-1.

Органи місцевого самоврядування, житлові установи та організації зобов'язані за місцем проживання організовувати навчання населення правилам пожежної безпеки в побуті та громадських місцях.

Гостро стоїть проблема забезпечення населених пунктів системами протипожежного водопостачання.

 Слід зазначити, що від наявності і справності джерел протипожежного водопостачання залежить своєчасне оперативне реагування на пожежі та інші надзвичайні ситуації, що дає змогу уникнути людських жертв та значних матеріальних збитків.

Недостатність справних джерел водопостачання у населених пунктах та на об’єктах району призводить до того, що значна кількість пожеж (понад 30%) ліквідується із залученням додаткових сил та засобів. Це збільшує масштаби пожеж, час та фінансові витрати на їх ліквідацію.

За 2014 рік на території району не встановлено жодного пожежного гідранту та не проведено ремонт ні одного пожежного водоймища.

З кожним роком проблемні питання, пов’язані із забезпеченням пожежної безпеки об’єктів господарювання, населених пунктів району все більше загострюються.

Наявність комплексу зазначених проблем значною мірою зумовлена відсутністю належного нормативно-правового, фінансового, матеріально-технічного забезпечення, вирішення питань соціального, інформаційного та науково-технічного характеру.

Гострота таких проблем вимагає вжиття організаційних та інженерно-технічних заходів, як Куп’янським РВ ГУ ДСНС України у Х/о так і місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування.

Особлива увага при цьому повинна приділятися питанням удосконалення системи профілактики, створенню та зміцненню матеріально-технічної бази підрозділу ДСНС та МПО. У зв’язку з тим, що проблема пожежної безпеки є складовою частиною безпеки населення району, вона потребує здійсненню першочергових заходів, на виконання яких розроблена дана Програма.

ІІ. Визначення мети Програми.

        

Програму розроблено з метою створення механізму забезпечення заходів пожежної безпеки в районі та умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки.

         Метою Програми є:

 • забезпечення захисту життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища і об’єктів від впливу небезпечних факторів пожежі;
 • посилення пожежної безпеки в населених пунктах, поліпшення матеріально-технічного стану підрозділу ДСНС для виконання покладених на нього завдань за призначенням;
 • створення, оснащення та оптимальна дислокація підрозділів місцевої пожежної охорони населених пунктів району, розроблення нормативно-правового, інженерно-технічного і методичного забезпечення зазначених підрозділів щодо їх діяльності з питань запобігання та ліквідації наслідків пожеж у сільській місцевості,
 • приведення систем протипожежного водопостачання на об’єктах та в населених пунктах в належний стан.

 

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів і джерел фінансування. Строки та етапи виконання Програми.

 

Розв’язання проблеми забезпечення пожежної безпеки полягає у комплексному, поетапному вирішенні проблемних питань у сфері пожежної безпеки, гарантованого захисту суспільства та навколишнього природного середовища від пожеж і їх наслідків, впровадження організаційних засад функціонування системи забезпечення пожежної безпеки органів влади всіх рівнів, зміцненні правової, науково-технічної і ресурсної бази, що дасть змогу суттєво зменшити в районі кількості пожеж і надзвичайних ситуацій, пов’язаних з ними.

У рамках Програми передбачається здійснити ряд заходів, які обґрунтовують вибір оптимального варіанта розв’язання проблеми, враховують преваги та недоліки альтернативних варіантів, що дасть можливість:

- розробити економічні, управлінські і правові механізми, спрямовані на виконання заходів, передбачених Програмою на запобігання та ліквідацію наслідків пожеж;

- з урахуванням  місцевих умов кількісно оцінити ризик і наслідки пожеж, визначити оптимальну кількість підрозділів місцевої пожежної охорони, межі території які повинні ними обслуговуватися, створити такі підрозділи та забезпечити їх матеріально-фінансове становище;

- здійснити комплекс заходів, встановити порядок і форми розв’язання проблем, пов’язаних з приведенням у відповідність з вимогами нормативно-правових актів, норм та правил систем протипожежного водопостачання в населених пунктах та на об’єктах.

Для розв’язання проблеми забезпечення пожежної безпеки об’єктів і населених пунктів району необхідно врегулювати питання, щодо:

 • об’єднання можливостей місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  підприємств, установ;
 • забезпечення державного нагляду за станом пожежної та техногенної безпеки об’єктів і населених пунктів для своєчасної протидії пожежам та зменшення негативних наслідків від них;
 • удосконалення та підвищення ефективності роботи суб’єктів системами забезпечення пожежної безпеки;
 • ефективного розв’язування завдань із забезпечення протипожежного захисту держави та оперативного реагування на стан справ з пожежами;
 • сприяння більш гнучкому та оперативному впливу на стан організації роботи щодо фінансування служби, вишукування нових джерел надходження коштів для розвитку матеріально-технічної бази районного підрозділу ДСНС.

 

ІV. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники.

 

         Протягом 2015-2017 років планується здійснити наступні заходи:

 1. зниження ризику виникнення пожеж та загроз, пов’язаних з пожежами, небезпечними для життя і здоров’я громадян району, створення сприятливих соціальних умов життєдіяльності населення, зменшення впливу негативних факторів пожеж на навколишнє середовище;
 2. своєчасне виявлення осередків загорянь, оповіщення про них людей та підрозділів пожежної охорони, видалення продуктів горіння за допомогою систем протипожежної автоматики;
 3. мінімальний час прибуття підрозділів пожежної охорони до місця імовірної пожежі за рахунок оптимальної дислокації підрозділів МПО.
 4. наявність необхідної кількості та справність джерел протипожежного водопостачання;
 5. забезпечення своєчасного оперативного реагування на пожежі для їх успішної локалізації та ліквідації шляхом подачі води до осередків пожеж від пожежних гідрантів, внутрішніх пожежних водогонів, природних і штучних водоймищ, інших інженерних споруд водопостачання.

Економічним результатом виконання завдань протипожежного захисту, передбачених Програмою, який визначає її ефективність, є сума таких величин:

 • різниця між потенційними можливими затратами матеріальних і фінансових ресурсів на проведення робіт протипожежного захисту у разі здійснення заходів та у разі її відсутності (можливий варіант повного запобігання надзвичайної ситуації);
 • зменшення прямих та побічних збитків від потенційних порушень норм, спрямованих на забезпечення життя та здоров’я людей, нормальних умов їх життєдіяльності, негативного впливу на навколишнє природне середовище, будівлі тощо, в наслідок пожежі, якої вдалося запобігти.

 

 

V. Організація управління і контролю

 

Контроль за виконанням Програми здійснюється Куп’янським районним відділом ГУ  ДСНС України у Харківській області, який щорічно готує та надає до виконавчого комітету сільської ради узагальнену інформацію про стан фінансування Програми.

Про хід виконання Програми Куп’янський районний відділ ГУ  ДСНС України у Харківській області щороку, до 1 лютого, звітує перед виконкомом Кіндрашівської сільської ради.

Контроль за виростанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється виконавчим комітетом Кіндрашівської сільської ради.

 

VІ. Розрахунок очікуваних результатів

 

Виконання Програми дасть змогу:

 • придбати сучасну пожежну та спеціальну техніку та скоротити термін слідування до місця пожежі і ліквідувати її в найкоротший термін з мінімальними збитками;
 • придбати нове пожежно-технічне обладнання та розширити можливості участі підрозділу в ліквідації більш широкого спектру пожеж та надзвичайних ситуацій;
 • забезпечити підрозділ ДСНС необхідною кількістю засобів органів дихання та обладнання газодимозахисної служби, що в першу чергу збереже життя самих рятувальників, а також, збільшити термін роботи в задимленій зоні пожежі;
 • забезпечити районний підрозділ ДСНС необхідною кількістю засобів пожежогасіння та захисту особового складу;
 • забезпечити районний підрозділ ДСНС пально-мастильними матеріалами, що дасть можливість в більш широкому спектрі залучати його для ліквідації пожеж, надзвичайних подій та ситуацій;
 • створити 4 підрозділи МПО та забезпечити функціонування діючого підрозділу МПО с. Курилівка-1, забезпечити їх оснащення та оптимальну дислокацію, розроблення нормативно-правового, інженерно-технічного і методичного забезпечення зазначених підрозділів щодо їх діяльності з питань запобігання та ліквідації наслідків пожеж;
 • організувати просвітницьку та пропагандистську роботу серед жителів сільської ради;
 • забезпечити захист життя та здоров’я населення, навколишнього природного середовища і об’єктів від впливу небезпечних факторів пожежі;
 • посилити пожежну безпеку в населених пунктах, поліпшити матеріально-технічний стан районного підрозділу МНС для виконання покладених на нього завдань за призначенням;
 • привести системи протипожежного водопостачання на об’єктах та в населених пунктах району у відповідності з вимогами нормативних актів, норм і правил.

 

VІІ. Ресурсне забезпечення Програми

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми (роки)

Усього витрат на виконання Програми

1-й

2-й

3-й

2015

2016

2017

Обсяг ресурсів в тис. грн., усього, в тому числі:

20,000

20,000

20,000

60,000

бюджет сільської ради

 

20,000

20,000

20,000

60,000

 

Напрямки діяльності та заходи Програми

 

№ з/п

Перелік заходів Програми

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтировні обсяги фінансування (вартість) тис. грн. у тому числі:

Очікуємий результат

Забезпечення розвитку та укріплення матеріально-технічної бази підрозділу ДСНС

1

Забезпечення пожежно-технічним обладнанням,

форминам одягом та спорядженням

 

2015-2017

Куп’янський РВ ГУ ДСНС України у Харківській області

Бюджет сільської ради

1-й етап:

2015- 5,000,

 

2-й етап:

2016- 5,000,

 

3-й етап:

2017- 5,000.

В результаті придбання нового пожежно-технічного обладнання будуть розширені можливості підрозділу при ліквідації пожеж та надзвичайних ситуації.

2

Виконання вимог пожежної, техногенної безпеки  та цивільного захисту

2015-2017

Виконком сільської ради

Бюджет сільської ради

1-й етап:

2015- 5,000,

 

2-й етап:

2016-5,000,

 

3-й етап:

2017-5,000.

Покращення стану пожежної, техногенної безпеки  та цивільного захисту.

3

Забезпечення паливо-мастильними матеріалами

2015-2017

Куп’янський РВ ГУ ДСНС України у Харківській області

Бюджет сільської ради

1-й етап:

2015- 5,000,

 

2-й етап:

2016-5,000,

 

3-й етап:

2017- 5,000.

Наявність паливо-мастильних матеріалів надає можливість підрозділу ДСНС приймати участь в ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій

4

Забезпечення автомобільними запасними частинами

2015-2017

Куп’янський РВ ГУ ДСНС України у Харківській області

Бюджет сільської ради

1-й етап:

2015- 5,000,

 

2-й етап:

2016- 5,000,

 

3-й етап:

2017- 5,000.

Без наявності запасних частин неможливо підтримувати пожежні автомобілі в справному стані

 

Районна програма «Запобігання виникнення пожеж та зменшення їх наслідків на території Кіндрашівської сільської ради

 Куп’янського району на 2015-2017 р.р.»

 

Створена на основі комплексного підходу до розв’язування проблем захисту суспільства, національного придбання і довкілля від пожеж і надзвичайних ситуацій та їх наслідків, визначає шляхи вдосконалення систем забезпечення пожежної та техногенної безпеки, організаційні засади її функціонування, зміцнення нормативно-правової, науково-технічної і ресурсної бази, напрямки державного управління в цій сфері.

 

Програмою передбачаються заходи, спрямовані на:

 • створення єдиної системи забезпечення пожежної техногенної безпеки в районі та її розвиток;
 • забезпечення життєво важливих інтересів населення, об’єктів, підприємств, установ, незалежно від форм власності та господарювання у сфері пожежної та техногенної безпеки;
 • розроблення організаційно-правових засад діяльності щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки в населених пунктах та на об’єктах сільської ради;
 • ефективне розв’язування завдань із забезпечення протилежного та цивільного захисту і оперативного реагування на обстановку в районі;
 • посилення державного нагляду за станом пожежного і техногенного захисту населених пунктів, об’єктів, організації гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій і зменшення їх негативних наслідків;
 • інформаційне забезпечення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і населення з питань пожежної і техногенної безпеки;
 • зміцнення кадрового персоналу районного підрозділу ДСНС;
 • досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення у сфері пожежної та техногенної безпеки.

 

З метою стабілізації оперативної обстановки в районі, передбачається здійснити комплекс попереджувально-профілактичних заходів.

Заходи

Виконавець

Термін

Попередження пожеж і забезпечення пожежної безпеки в підприємствах, установах та організаціях   незалежно від форм власності

1.1

Рекомендувати керівникам відображати в колективних договорах, статутах підприємств, що забезпечення пожежної безпеки є однією із складових частин виробничої і іншої діяльності посадових осіб.

Сільська рада,  Куп’янський РВ ГУ ДСНС України у Харківській області

Постійно

 

1.2

Систематично аналізувати стан забезпечення пожежної безпеки в місті на підприємствах, в установах та організаціях. За результатами аналізу та з урахуванням факторів негативного впливу на протипожежний стан розробляти комплексні плани заходів щодо запобігання пожежам та загибелі  на них людей.

Сільська рада,  Куп’янський РВ ГУ ДСНС України у Харківській області

 

Постійно

1.3.

Передбачити виділення коштів на проведення ремонту, відтворення зовнішнього протипожежного водопостачання району та об’єктів  соціально-культурного побуту, розташованих на території району.

Керівники підприємств, закладів та сільський голова

2015-2017

1.4.

Проводити з працівниками підприємств щорічні наради, семінари з питань забезпечення пожежної безпеки.

Сільська рада,  Куп’янський РВ ГУ ДСНС України у Харківській області

щорічно

1.5.

Організувати проведення занять по додержанню правил пожежної безпеки на виробництві в приміщеннях обладнаних протипожежною агітацією.

Керівники підприємств, закладів та Куп’янський РВ ГУ ДСНС України у Харківській області

Постійно

 

1.6.

На підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності рекомендувати керівникам організувати роботу пожежно-технічних комісії та добровільних пожежних дружин, згідно відповідних положень, забезпечити страхування членів ДПД, на випадок загибелі, поранення, травм, одержаних під час ліквідації пожежі, за рахунок підприємств, організацій та установ.

Сільська рада,  Куп’янський РВ ГУ ДСНС України у Харківській області

 

2015-2017

1.7.

На підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності рекомендувати керівникам провести страхування членів ДПД, на випадок загибелі, поранення, травм, одержаних під час ліквідації пожежі, за рахунок підприємств, організацій та установ

Керівники підприємств, закладів

2015-2017

1.8.

Заборонити використовувати легкоспалахуючі та горючі рідини для миття та знежирення деталей.

Керівники підприємств, закладів та Куп’янський РВ ГУ ДСНС України у Харківській області

Постійно

1.9.

Рекомендувати керівникам  виносити на розгляд засідань трудових колективів питання протипожежного стану об’єктів.

Керівники підприємств, закладів

Щокварталу

1.10

Рекомендувати керівникам   виконувати   впровадження  на об’єктах автоматичних засобів протипожежного захисту (сигналізації).

Куп’янський РВ ГУ ДСНС України у Харківській області

Постійно

 

1.11

Рекомендувати керівникам проводити підключення об’єктів, обладнаних установками пожежної сигналізації, на пульт централізованого спостереження пожежної охорони. 

Куп’янський РВ ГУ ДСНС України у Харківській області

Постійно

 

1.12

Рекомендувати керівникам  об’єктів, обладнаних установками протипожежної автоматики, укласти угоди на їх технічне обслуговування з організаціями, які мають ліцензії на цей вид діяльності.

Куп’янський РВ ГУ ДСНС України у Харківській області

Постійно

 

 

1.13

Регулярно проводити навчання громадян правилам пожежної безпеки в побуті та безпеки життєдіяльності.

Сільський голова, відповідальна особа.

Постійно

 

         
 1. ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 

УСПІШНЕ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ.

Заходи

Виконавець

Термін

 

2.1.

На підставі ст. 80 «Кодексу цивільного захисту України» під час гасіння пожежі на вимогу  керівника гасіння пожежі рекомендувати керівникам  підприємств, організацій, установ  безкоштовно надавати техніку, вогнегасячі речовини, ПММ, устаткування, людей, заходи зв’язку та інше, а під час пожежі, яка продовжується понад 3 години-харчування, приміщення для відпочинку для людей, які приймають участь у ліквідації пожежі.  Створити на підприємствах запас ПММ, продуктів  харчування та вогнегасячих речовин, потрібних для гасіння можливої пожежі, своєчасно проводити перезакладку та оновлення матеріальних цінностей.

Керівники підприємств, закладів

2015-2017

 

2.2.

Рекомендувати керівникам  своєчасно інформувати пожежну охорону про несправність пожежної техніки, систем пожежного захисту.

Керівники підприємств, закладів

Постійно

 

2.3.

Рекомендувати керівникам  укладати угоди з районним відділом ДСНС на проведення перевірок стану джерел протипожежного водопостачання.

Керівники підприємств, закладів та сільський голова

2015-2017

 

2.4.

Проводити ремонт та технічне обслуговування джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, оновити покажчики їх розташування.

Керівники підприємств, закладів та сільський голова

2015-2017

 

 1. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРАВМАТИЗМУ ТА ЗАГИБЕЛІ ЛЮДЕЙ НА ПОЖЕЖАХ

 

Заходи

Виконавець

Термін

 

3.1.

Рекомендувати керівникам  на  об’єктах з масовим перебуванням людей встановити стенди з наглядовою протипожежною агітацією

Сільський голова

2015-2017

 

3.2.

Рекомендувати керівникам  підприємств торгівлі, відділенням зв’язку організувати розповсюдження друкованих матеріалів на протипожежну тематику, встановити в місцях продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів стенди з  наслідками пожеж по причині зловживання спиртними напоями та паління.

Сільський голова, керівники торгівельних закладів

Постійно

 

 

3.3.

Дільничним інспекторам міліції взяти на  особливий облік престарілих громадян, а також осіб, які ведуть жебрацький образ життя. Територіальному центру по обслуговуванню населення прийняти заходи по розміщенню їх в будинках-інтернатах для престарілих.

Куп’янський МВ ГУ МВСУ в Х/о, територіальний центр з обслуговування населення

2015-2017

 

 1. ЗАГАЛЬНЕ НАВЧАННЯ ЖИТЕЛІВ ЗАХОДАМ ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Заходи

Виконавець

Термін

4.1.

Започаткувати постійно діючі цикли телерадіопередач для ознайомлення населення з правилами пожежної безпеки, обставинами і причинами виникнення пожеж, їх наслідками, іншими питаннями у сфері пожежної безпеки.

Куп’янський РВ ГУ ДСНС України у Харківській області, Куп’янське телебачення

постійно

4.2.

Організовувати виготовлення і розміщення стендів по навчанню населення по заходам пожежної безпеки і порядку дій у випадку пожежі. Проводити роботу по навчанню населення вимогам пожежної безпеки.

Сільський голова, відповідальна особа.

2015-2017

4.3.

З метою підвищення рівня обізнаності населення, підприємців, керівників підприємств, установ, закладів усіх форм власності вимогам правил пожежної безпеки та стану пожежної безпеки в області забезпечити їх інформування через газету

Куп’янський РВ ГУ ДСНС України у Харківській області, підприємства, установи.

2015-2017

4.4.

Організувати та проводити роботу з навчання населення вимогам  Правил пожежної безпеки

Сільський голова, відповідальна особа, Куп’янський РВ ГУ ДСНС України у Х/о.

постійно

4.5.

Рекомендувати керівникам  за пропозиціями ДСНС організувати нанесення коротких текстів пожежно-профілактичного характеру на етикетки товарів, пакувальну і паперову продукцію, розрахункові книжки за комунальні послуги.

Куп’янський РВ ГУ ДСНС України у Харківській області

2015-2017

4.6.

Забезпечити роз’яснювальну пожежно-профілактичну роботу  серед людей похилого  віку, багатодітних і неблагополучних родин, осіб, що зловживають алкоголем.

Сільський голова, відповідальна особа,  Куп’янський РВ ГУ ДСНС України у Х/о, територіальний центр по обслуговуванню населення

постійно

               
 1.  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ДСНС.

Заходи

Виконавець

Термін

5.1.

Рекомендувати керівникам  надавати пільги співробітникам пожежної охорони під час встановлення телефонів, розподілу житла, влаштуванні дітей  в дитячі дошкільні заклади, згідно з вимогами глави 26, глави 27 Кодексу цвільного захисту України.

Керівники підприємств

 

Постійно

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ.

Заходи

Виконавець

Термін

6.1.

В міру необхідності вносити пропозиції щодо змін та доповнень програми

Сільський голова, Куп’янський РВ ГУ ДСНС України у Х/о

1 раз на рік

6.2.

Заслуховувати хід виконання програми даної програми  на сесії районної  Ради

Сільський голова, Куп’янський РВ ГУ ДСНС України у Х/о.

1 раз на рік

 

Грушівський сільський голова                                    Л.А.Паламарчук

 

______________________________________________________________________________________________________

                                                                                     ПРОЕКТ

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СЕЛА

                          Благодатівка  на  2017 - 2020 роки.

 

1. ВСТУП

 

      

     Програма соціально-економічного та культурного розвитку села Благодатівка на 2017-2020 роки (далі – Програма) підготовлена на основі аналізу розвитку села Благодатівка за попередній період, визначає цілі, пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку села на 2017-2020 роки, а також заходи щодо реалізації державної політики, спрямованої на підвищення якості життя та добробуту мешканців села Благодатівка.

       Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням положень Законів України: «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про державні цільові програми», «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про інвестиційну діяльність», «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», «Про державно-приватне партнерство», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про розвиток та підтримку малого та середнього підприємництва в Україні».

       Програма розроблена  за  рішенням зібрання громадян села Благодатівка від15 червня 2017 року,з метою визначення пріоритетів, завдань та заходів, що забезпечуватимуть у 2017-2020 роки розвиток села у непростий для України час, який вимагає: максимальної мобілізації ресурсів для забезпечення захисту територіальної цілісності держави; усунення негативних наслідків від економічного спаду в державі.

       Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням положень Постанов Кабінету Міністрів України:

-   від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»;

-   від 06.08.2014 № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року».

       Фінансування заходів цих програм здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей сільського бюджету Грушівської сільської ради  на 2017 рік, а саме фактичних надходжень до бюджету розвитку села Благодатівка.

       Організацію виконання Програми здійснює Грушівська сільська рада та її виконавчі органи. У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються рішенням сесії Грушівської  сільської ради. Звітування про виконання Програми здійснюватиметься кожні шість місяців.

       Метою Програми є зростання добробуту і підвищення якості життя населення с. Благодатівки за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку. Програма визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку с. Благодатівка на 2017-2020 роки.

       Програма соціально-економічного та культурного розвитку села Благодатівка на 2017-2020 роки є доповненням до програми соціально-економічного та культурного розвитку Грушівської сільської ради на 2015-2020 роки.

  


 

 

 

2. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СЕЛА ЗА 2016 РІК ТА ВИЗНАЧЕННЯ НАЯВНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ

      

 

           Робота Грушівської  сільської ради, установ, підприємств та організацій села всіх сфер діяльності була направлена на забезпечення першочергових потреб мешканців  села з виконанням пріоритетних та стратегічних завдань.

        Завдяки досить стабільній роботі підприємства ТОВ «САДАГРОІНВЕСТ» різних галузей економіки село Благодатівка має стабільний ріст соціально-економічні показники розвитку.

        Завдяки згуртованій роботі влади, громади та бізнесу вдалося досягти певних результатів в соціально-економічному розвитку села Благодатівка.

 3. Інвестиційна діяльність, містобудування та житлова  політика

              

     У повному обсязі виконані роботи  на наступних об’єктах:

 1. Будівництво (реконструкція) водопровідного господарства:

 

1) вул. Весняна 13.а, реконструкція насосної станції села Благодатівка –  заміна насосного обладнення  на     

      суму 12 ,000  гр; проведенний поточний ремонт резервного насосу на суму 4.200 гр.

 

  4.  Демографічний стан

      

   На 1 січня  2017 року на території села Благодатівка зареєстровано 316 осіб.

 

 5. Житлово-комунальне господарство та діяльність підприємств комунальної форми власності

      

       Робота житлово-комунального господарства села забезпечувала першочергові потреби населення, підприємств та організацій села необхідними послугами. За 9 місяців 2016 року на житлово-комунальне господарство направлені кошти сільського бюджету в сумі 17,000 тис. гривень.

        Загальна протяжність водопровідної мережі села складає близько 1.4 км, з них  підлягають реконструкції 1,4  км водопровідної мережі.

        На сьогоднішній день питання належного водопостачання в літній період залишається не вирішеним.

      Не достатньою є робота з оплатою за послугу водопостачання  борг на 01.01. 2017року  складає  3.400  тис  гр.
 

6.Дорожнє господарство

      

    Загальна протяжність дорожньої мережі в селі Благодатівка  складає 2 450 м в т.ч. 1760 м з твердим покриттям.

      Проблемою в розширені дорожньої мережі з твердим покриттям та відповідною інфраструктурою є відсутність фінансових ресурсів в необхідному обсязі для виконання  відповідних робіт. Також, у зв’язку з розширенням дорожньої мережі гостро постає питання її утримання, в тому числі проведення ямкових ремонтів та прибирання.

 

7. Охорона здоров’я населення

       У селі Благодатівка  функціонує одна  медична установа:

1.  Комунальний заклад Благодатівський ФАП  Куп’янській ЦГЛ,  до складу якої входять  ФАП.

форми власності на території села з міський  та обласних бюджетів.

 8. Розвиток культури

       

На території села Благодатівка розміщений наступний заклад  культури

Благодатівський сільський клуб  (вул. Весняна - 15);

       У 2016 році Благодатівський сільський клуб  надавав послуги щодо культурно – творчого, всебічного розвитку  та активного відпочинку дітей, молоді й дорослих. На сьогоднішній день в СК працюють гуртки, в яких загалом займається 22 чоловік.  Продовжує працювати дискотека. Також актуальним виявився досвід зі святкувань дитячих свят, які тут також проводяться. У культурному житті спеціалістам  Куп’янським РБК ведеться постійний творчий пошук. Підтвердженням цього є високий творчий рівень проведених заходів та концертів. Участь колективів художньої самодіяльності у концертах, фестивалях є доказом їх постійної роботи.

       Протягом звітного року проводились наступні святкові заходи:

-          Святкування Дня перемоги;

-          День села;

-          Для дітей проводились дитячі вистави  новорічна «ЯЛИНКА».

       Вихованці Благодатівського сільського клубу неодноразово брали участь в різноманітних районних культурних заходах.

       Проблемою подальшого культурного розвитку в селі Благадатовка є недостатня матеріально-технічна база.

 

     9. Фізична культура і спорт

 

           -  На території села Благодатівка  проживає 67 дітей та молоді.

- Проблемами в розвитку спорту на території села Благодатівка є недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення відсутність сучасного спортивного обладнення для занять спорту, що в свою чергу  не вносить розвиток інших видів спорту в селі Благодатовка.

 

       10. Соціальна політика          

       

      Протягом 2016-2017 року Центр соціальних служб надають допомогу 26 особам, яким надавались інформаційні, психологічні, соціально-педагогічні  господарські послуги та субсидії.

     Сім'ї, що опинились в складних життєвих обставинах, знаходились під постійним соціальним супроводом.

       Впродовж  року  було  проведено  2 інспектувань в кризових сім’ях.

            Проводились робочі зустрічі з адміністрацією, щодо спільної роботи по виявленню кризових сімей та наданню допомоги. Спільно з представниками проекту «Соціальна інтеграція та примирення внутрішньо переміщених сімей з зони АТО»

       За Програмою оздоровлення та відпочинку дітей села Благодатівка організовано оздоровлення дітей пільгових категорій села в оздоровчому таборі «Сосновий». Частина дітей оздоровилась в ДНЗ «ВИНИНЬКА»      Проблемами соціального захисту села Благодатівка є питання подальшого функціонування та фінансування відповідних програм в сфері соціального захисту незахищених верств населення та фінансування літнього відпочинку дітей.

 

11. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У 2017 РОЦІ

       

Цілями та пріоритетами  економічного і соціального розвитку  с. Благодатівка   у  2017 році є:

-    створення підґрунтя для забезпечення належних умов життєдіяльності громадян;

-    підвищення рівня відкритості сільської влади;

-    підвищення інвестиційної привабливості села;

-    розширення та поглиблення зовнішніх зв`язків;

-    підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами та підтримка альтернативної енергетики;

-    покращення стану об’єктів житлово-комунального господарства;

-    створення умов для поліпшення функціонування установ охорони здоров`я, освіти, культури та інших установ соціально-культурної сфери ;

-    поліпшення умов життєдіяльності громадян на основі розвитку економіки  для підвищення рівня зайнятості, зростання доходів населення;

-    покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення екологічно збалансованого використання природних ресурсів;

-    створення ефективної системи управління земельними ресурсами та об’єктами комунальної форми власності.

  

12.      ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

с. Благодатівка Грушівської СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

       Показники економічного і соціального розвитку с. Благодатівка Грушівської СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

на 2017 роки характеризують сталу динаміку розвитку всіх галузей на території села, яку передбачено досягти в результаті реалізації запланованих в Програмі заходів, цільових програм та проектів.

 

                           13. Перелік завдань, заходів та показників Програми економічного і соціального розвитку

                                                            с. Благодатівка Грушівської  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

 

 

№ п/п

Завдання, заходи та показники Програми економічного і соціального розвитку с.Благодатівка на 2017 рік

Сума,

тис. грн

Соціальний захист

1

Соціальне забезпечення та соціальний захист населення села Благодатівка субсідії  на  компинсацію за комунальні послуги.

92,0

       2

Оздоровлення та відпочинок дітей села Благодатівка

                     19,0

3

На території  села Благодатовка працює служба по догляду  за  молозабеспечиними громадянами.

у межах видатків, що передбач.

Районним бюджетом

4

Пільльговий проїзд

8,5

 

 

                           Розвиток житлово-комунального, дорожнього господарства, благоустрій 

 

3

Реформування та розвиток комунального господарства с. Благодатівка

50.000

4

Ремонт покрівлі житлового будинку в селі Благодатівка по вул. Центральній - 2

3.000

5

Будівництво та реконструкція дорожного покриття до кладовища с. Благодатовка.. 

25,000

6

Ліквідація несанкціонованих  сміттєзвалищ твердих побутових відходів

у межах видатків, що передбач.

сільським бюджетом

7

Сприяння створенню та розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

у межах видатків, що передбач.

сільським бюджетом

8

Ліквідація будівельного сміття с.Благодатівка вул  Центральна - 6

20,000

9

Покіс трави на узбіччях доріг та в  місцях загального користування

0,180

10

Послуги спеціалізованої дорожньої техніки (автогрейдер) для утримання доріг села в зимовий період

10,000

11

Послуги по грейдеруванню доріг села Благодатівка

4,800

12

Облаштування майданчиків  під  розміщення   сміттевих контейтерів

8,600

13

Спилювання та кронування дерев.

2,500

14

Придбання контейнерів для збирання  побутових відходів.

60,000

Культура

15

Покращення матеріально-технічної бази Благодатівського СК  

15,000

16

Проведення культурно-масових заходів в селі Благодатівка

10,000

17

Встановлення дитячої  площадки  с.Благодатівка (соціальний проект)

50,000

18

Проведення поточного ремонту приміщення Благодатівського сільського клубу

5,000

19

Оформлення технічної документації для проведення робі по демонтажу старої будівлі Благодатівського сільського клубу по вул. Центральній 5

31,000

 

 

Освіта

 

20

Субвенція  Куп’янському  районному бюджету для фінансування послуг з одноразового гарячого харчування учнів 5-11 класів

19,5

21

Субвенція Куп’янському районному бюджету для перевезення дітей дошкільного та шкільного віку до  Грушівської  загальноосвітніх шкіли 1-3 с.т

21,000

 

 

 

 

 

 

 

                                        14. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

       Виконання запланованих завдань та основних показників економічного і соціального розвитку громади на 2017 рік забезпечить:

1. Збільшення надходжень до державного та місцевого бюджетів.

2. Забезпечення належних умов життєдіяльності громадян;

3. Підвищення енергоефективності об’єктів комунальної власності;

4. Покращення стану об’єктів житлово-комунального господарства;

5. Поліпшення функціонування установ охорони здоров`я, освіти, культури та інших установ соціально-культурної сфери;

6. Покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення екологічно збалансованого використання природних ресурсів;

 

27.06.2017 року.

 

 

Виконком Грушівської сільської ради.

 

 

                 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішенням Грушівської сільської  ради від 18.07.2017 № ________

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А

 

 Про співпрацю Грушівської сільської ради з державними органами                  та установами   на 2017–2020 роки

 

 

I. Загальні положення Програми

 

     Програма "Про співпрацю Грушівської сільської ради з державними органами та установами   на 2017–2020 роки", спрямована на сприяння розвитку співпраці органів місцевого самоврядування з державними органами що на далі покращить роботу з обох сторін.

Процес становлення України як демократичної, правової і соціальної держави, насамперед, передбачає налагодження ефективної взаємодії органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування  та суспільства. Така взаємодія повинна базуватися на партнерстві, взаємозацікавленості у досягненні цілей, пов'язаних з процесом усіх сфер державного управління і суспільного життя.

 До інститутів державної влади належать  Управління поліції, Куп'янська районна державна  адміністрація та її відділи, Куп'янське управління казначейської служби України та  та інші.

Грушівська сільська рада  характеризується як орган місцевого самоврядування який проводить самоврядні заходи на  своїй території, території  яка сладає  станом на 01 січня 2017 року  становить 4105 га, сільських комунальних доріг, складає–5,5км,  водопровідні мережі 6.2 км.У селах Грушівської сільської ради  працюють наступні соціально-культурні, освітні та медичні заклади: два будинки культури,  Грушівська загальноосвітня школа, ДНЗ «ВИШЕНЬКА»,амбулаторія сімейної медицини один ФАП,  на території сіл функціонує 6-торгівельних закладів - 4 продуктових магазинів, 1- господарський та спеціалізований магазин, автозаправна станція,  1 заклад громадського харчування.

Саме стан розвитку відносин між місцевими органами виконавчої влади  та органами місцевого самоврядування та структурними утвореннями держави покращить проходження  процесів та реалістичність кроків становлення якісної робити по вирішенню соціальних проблем в державному керівництві.

Продовжується взаємодія місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування   у вирішннні проблем з діяльністі державних органів при не достатньому фінансуванні на утримання і функцююванні відповідних органів, відповідні органи потребують фінансової допомоги так як бюджет Грушівської сільської ради є більш гнучким і оперативним то є можливість по наданню трансфертів для вирішення поточних проблем, що сприяє досягненню позитивної роботи. А тому основне завдання органів влади - змінити ситуацію на краще і створити сприятливі умови для розвитку та активної діяльності  державних органів. Адже ця допомога є величезним потенціалом, потужна організуюча сила, що може і повинна вести до кращих результатів роботи обох гілок влади, постійно активізовувати їх на досягнення загального благополуччя.

Ключовою складовою роботи у сфері співпраці є аналіз, прогнозування та інформаційно-аналітичне забезпечення Грушівської сільської ради з боку державних оргганів.

Ще одним важливим напрямом співпраці органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування  є консультативна допомога.

У зв’язку з вищевикладеним та для вдосконалення роботи у сфері співпраці  з державними огранами Грушівською сільською радою була розроблена Програма співпраці місцевих органів вико­навчої влади, органів місцевого самоврядування на 2010–2012 роки (далі – Програ­ма). Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Концептуальні засади стратегії еко­но­міч­ного та соціального розвитку України на 2015 – 2020 роки”, Програма окреслює комплекс заходів діяльності Грушівської сільської ради у співпраці із структурними державними утвореннями на економічному та суспільно-політичному житті Куп'янського району.

 

Мета Програми

 

Мета Програми полягає у створенні сприятливих умов для подальшого  розвитку громадянського суспільства, вдосконаленні співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування забезпеченні системного аналізу процесів у сфері суспільно-політичних відносин між гілками влади, збереженні політичної стабільності, послідовності і громадянсь­кого порозуміння.

 Грушівській сільській раді сприяти та надавати допомогу державним органам у виришині питань по покращенню  утримання та роботи відповідних  державних структур а саме, Управлінню поліції, Куп'янській районній державній  адміністрації та її відділам, Куп'янському управлінню казначейської служби України та іншим.

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання Програми

 

          До завдань Програми відносяться:

-  реалізація у діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів  місцевого самоврядування принципів відкритості, прозорості і публіч­ності;

  -забезпечення координацію Грушівської сільської ради з державними органами у реалізації заходів Програми;

  -   здійснення аналізу процесів у сфері міжвідносин;

  - розроблення та впровадження ефективного механізму налагодження  комунікацій між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

  -  створення сприятливих умов для статутної діяльності і розвитку державних структурних утворень з Грушівською сільською радою;

          -   надання фінансової допомоги державним органам  влади для вирішення нагальних потреб.

 

Очікувані результати

 

Здійснення заходів, визначених у Програмі, забезпечить створення системи конструктивної співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування необхідної для ефективного вирішення завдань по впроваджені якостної  роботи державного управління.

 

       Здійснення заходів Програми дасть можливість:

 - Підвищити ефективність діяльності Грушівської сільської ради  з державними органами та підвищити рівень  роботи органів виконавчої влади,  з органами місцевого самоврядування  та їх  структурних утворень.

-  Забезпечить стабільність і прогнозованість роботи державних органів.

-  Надасть можливість Грушівській  сільській раді проводити  фінансування

вище вказаних органі державної влади, управлінь та структурних утворень.

 

Координація роботи і контроль за виконанням Програми

 

Виконання завдань, передбачених Програмою, покладається на сесію Грушівської сільської ради  та її виконком, які щокварталу інформують про результати виконання програми з питань розвитку  взаємодії місцевого самов­ря­дування з державними органами. Грушівський сільський голова здійснює контроль за виконанням Програми шляхом розгляду інформації, яку раз у півроку подає головний бухгалтер сільської ради.

З метою організації поточної роботи з виконання Програми, узгодження дій та підготовки рекомендацій щодо внесення необхідних змін на період її виконання може бути утворена координаційна група з числа  депутатів Грушівської сільської ради та представників державних структур­них утворень.

 

II. Основні заходи реалізації  прграми "Про співпрацю Грушівської сільської ради з державними органами та установами   

на 2017–2020 роки

 

 

 

п-п

 

 

 

Наіменування

організації на яку діє програма

 

 

 

Вид  робіт чи послуг дії програми

 

 

Джерело фінансування

 

 

Сума коштів на виконання програми

тис.грн

 

Дата виконання заходів

 

 

 

1.

Куп'янське управління казначейської служби України.

 

Проведення капітального ремонту фасаду приміщення Куп'янського управління казначейської служби України.

 

 

Бюджет Грушівської сільської ради

 

25,000

 

Липень – серпень 2017 гоку.

 

 

 

 

 

                Виконавчий комітет

                Грушівської сільської ради.

Переглядів: 1134
Дата публікації: 15:35 27.05.2015
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Декларування доходів
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада